عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مت آمفتامین( شیشه ) یک مادّه محرّک بسیار اعتیاد آور است؛که تأثیرات مخربی دارد و همچنین شواهدی وجود دارد که مصرف مت آمفتامین از دیدگاه زنان تا حدودی بخاطر انگیزه کاهش وزن می باشد. هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین انعطاف پذیری خانواده، مشغولیت ذهنی پیرامون غذا و تصویر بدنی در زنان مصرف کننده شیشه می باشد.در این تحقیق، تعداد 80 نفر از افراد مصرف کننده ماده محرّک شیشه، به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های تصویر بدنی، انعطاف پذیری خانواده و مشغولیّت ذهنی پیرام ...

اعتیاد بعنوان یکی از شدیدترین مفاسد و معضلات جوامع امروزی بشمار می رود و لطمات جبران ناپذیری به جامعه وارد میکند و زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی می باشد و کشور ایران نیز به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر گذرگاه انتقال مواد مخدر به سایر کشور ها بوده است و لذا برخوردبا این معضل نیاز به برنامه ریزی جامع دارد و اعمال سیاست های جنایی سرکوبگرایانه نمی تواند ما را از این مشکل رهایی دهد پس نیاز هست که دیدگاه دولت مردان و قانون گذار ...

هدف اصلی پژوهشی حاضر، تبیین اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی ( جرات ورزی و حل مسئله ) بر میزان تمایز یافتگی افراد وابسته به مواد مخدرمراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر شیراز در سال 1391 می باشد . روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است . جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد وابسته به مواد مخدر شهر شیراز که تحت درمان مراکز سرپایی ترک اعتیاد قرارگرفته اند ، می باشد . تعداد جامعه آماری این پژوهش 100 نفر بوده است . در این تحقیق از روش نمونه گیری تصاد ...

اعتیاد با تباهی نورورنی و تغییرات ریخت شناسی مغز مرتبط است و بر روی کارکردهای شناختی افراد اثر می‌گذارد. شناسایی نقایص اجرایی این افراد و گنجاندن آنها در فرایندهای درمانی و توانبخشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی درمانی و جلوگیری از عود داشته باشد. از این رو، هدف این مطالعه مقایسه کارکردهای اجرایی در افراد وابسته به مواد و افراد غیروابسته بود. 50 مرد وابسته به مواد از کلینیک‌های درمان و بازتوانی سرپایی شهرستان تهران با توجه به ملاک‌های ورود و خروج به صورت در دسترس انتخاب ...

هدف: بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی مارلت روی بهبود و پیشگیری از سوءمصرف مواد افیونی، هدف اصلی این پژوهش بود. روش: در یک طرح آزمایشی با اندازه گیری مکرر، 90 بیمار مرد با تشخیص وابستگی به مواد افیونی( بر پایه معیارهای DSM IV TR)، پس از دوره سم زدایی به روش تصادفی ساده از جامعه 180 نفری بیماران مراجعه کننده به یک مرکز ترک اعتیاد انتخاب و به صورت تصادفی منظم در دو گروه، آزمایشی و یک گروه گواه در هر گروه 30 نفر اختصاص داده شدند. گروه اول در طی 12 جلسه 90 دق ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری وذهن آگاهی بر پیشگیری از عود وسلامت روان مصرف کنندگان کراکبود.روش پژوهش حاضر آزمایشی وشامل دو گروه آزمایش ویک گروه کنترل بود .حجم جامعه ی آماری تقریبا1000نفر بود. 48نفر از مصرف کنندگان کراک که دوره ی 21روزه ی ترک بدون دارو را درخانه های بهبودی(کمپ)شهرستان اهواز گذرانده اند به صورت تصادفی انتخاب وپس از تکمیل آزمون تجدید نظر شده ی علائم روانی(SCL90_IR)و رعایت ملاکهای ورود و خروج درسه گروه درمان شناختی رفتاری،ذهن آگاهی و گروهکنترل ...

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات بهداشتی ، درمانی و اجتماعی قرن حاضر می باشد. اعتیاد نه تنها منجر به آسیب های شدید و عمیق جسمی و روانی در فرد می شود بلکه آسیب های اجتماعی نظیر طلاق ، بزهکاری و فحشا و بی کاری را نیز در بر می گیرد. بر این اساس و توجه به مطالب فوق و ضرورت وجود درمانهایی کارامد در این حوزه و با توجه به همایندی زیاد اختلال شخصیت مرزی با اعتیاد و تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر، پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر افراد مرزی وابسته به مواد پرداخته است. پژوه ...

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه خشونت تجربه شده همسران افراد معتاد در مقایسه با همسران افراد غیر معتاد انجام شده است و درصدد تعیین تاثیر متغیرهایی نظیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی شوهر، نحوه انتخاب همسرو مشاهده وتجربه خشونت شوهر در خانه پدری بر میزان خشونت خانوادگی می باشد. برای نیل به اهداف فوق با استفاده از شیوه تحقیق علی– مقایسه ای از نوع غیر آزمایشی از میان کلیه زنان متاهل ساکن شهر کرج، دو گروه شامل ؛ زنان دارای شوهر معتاد با استفاده از شیوه نمونه گیری غیر احتمالی از نوع نم ...

وابستگی به مواد یکی از مسائل اجتماعی است که به صورت سستی مردان را درگیر می نمود،امّا تحولات سالهای اخیر که به تغییر موقعیت اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی زنان منجر شده است،به گسترش اعتیاد در بین زنان دامن زده است.پژوهش های پیشین در مورد وابستگان به مواد اغلب با رویکرد کمی و با اتکا به نظریه های روان شناختی و جامعه شناختی انجام شده اند. پژوهش حاضر به بررسی نقش شادکامی و میزان تأثیر آن بر حمایت اجتماعی ادراک شده و حرمت خود می پردازد و میزان این تأثیر و تأثرات را مورد بررسی قرار می د ...