عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت اقلیم و قابلیت های محیطی و بررسی نیازهای اقلیم شناختی و نواحی مستعد کاشت گیاهان زراعی و باغی از مهمترین عوامل افزایش عملکرد در تولیدات کشاورزی است، بابررسی هواشناسی کشاورزی و شناخت پارامترهای آب و هوایی و اثر آنها روی گیاهان زراعی و باغی و می توان امکانات بالقوه محیطی و عوامل متنوع اقلیمی را در مناطق مختلف مشخص و از آنها حداکثر بهره برداری را نمود. هدف از این تحقیق شناخت بررسی قابلیت های اقلیمی و محیطی شهرستان مشگین شهر برای کاشت انگور بوده و در آن داده های اقلیمی از قب ...

تعداد 190 جونده از جنس و گونه مختلف از مناطق مختلف شهرستان مشگین شهر بصورت زنده صید شدند. 170 عدد از آنها (94/2%) از گونهMerinos Persicus‎‏‎7 عدد‎‏ (3/7‏‎‎‏%) Mus musculus، ‏‎‏‎2 عدد ‎‏ (‏‎‏‎‎‏1/05‎‏%) Mesocricetus auratusc) و 2 عدد (‏‎1/05‎‏) ‎‏Cricetulus migratorius‏‎بودند. هدف اصلی این بررسی تعیین نقش جوندگان بعنوان مخازن احتمالی لیشمانیوز احشایی در شهرستان مشگین شهر (یکی از مناطق اندمیک کالاآزار در ایران) بوده است. آلودگی جوندگان به عامل لیشمانوز احشایی در منطقه فوق الذکر ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر میزان سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگین شهر می باشد و بدین منظور تعداد 330 دانشجو در سال تحصیلی 90-89 و با روش نمونه گیری طبقه بندی شده با استفاده از نسبت تعداد دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی شان انتخاب شده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و تکنیک پیمایش می باشد. جهت ارزیابی متغیرهای این پژوهش از ابزارهای پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس26 گویه ایWHOQOL-BREF و ویژگیهای ...

شهرستان مشگین‌شهر یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در ایران می‌باشد. این تحقیق به بررسی و تحلیل ساختار اجتماعی- اقتصادی و محاسبه کارایی در واحد‌های کشاورزی تولید‌کننده انگور در دو منطقه ارجق و فخرآباد و همچنین در بین گروههای با سیستم کشت سنتی و روسیمی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از مناطق تحقیق برای سال زراعی 90-89 جمع‌آوری گردید. بطور کلی 100 پرسشنامه از دو منطقه تکمیل گردید. کارایی واحد‌های کشاورزی با استفاده از روش تابع تولید مر ...

ژئوتوریسم گونه ای جدید از زیرشاخه های صنعت گردشگری و طبیعت گردی است که جذابیت ها و ظرفیت های آن در سال های اخیر باعث توجه بسیاری از کشورها به آن شده است. این زیرشاخه که موازی با اکوتوریسم و دربرگیرنده ی جاذبه های طبیعت بی جان می باشد، با توجه به طیف گسترده ای از جاذبه ها و تنوع فعالیت ها، ظرفیت های خوبی برای توسعه ی گردشگری در سطح ملی و محلی ایجاد می کند. کشور ایران که دارای نخستین و تنها ژئوپارک خاورمیانه (جزیره قشم) می باشد، با توجه به قابلیت های بالای زمین شناسی و تنوع اقل ...

با توجه به روند افزایش جمعیت و محدود بودن اراضی کشاورزی ایجاب می‌کند شاید بتوان از طریق توسعه اراضی قابل کشت ، افزایش عملکرد در واحد سطح با استفاده از سیستم‌های اکولوژیکی افزایش محصول در واحد زمان و مکان دست یافت . در همین راستا سیستمهای چند کشتی مورد توجه تعدادی زیادی از متخصصان قرار گرفته و اکولوژیستها معتقد شده‌اند که برای یک حالت با ثبات در امر کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد. به منظور نیل به این هدف ، بررسی کشت مخلوط و مقایسه آن با سیستمهای تک کشتی در منطقه سردسیر اردبیل در ...

یکی از کانونهای آندمیک کالا آزار مدیترانه ای در ایران کانون مشکین شهر است که در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی کشور قرار دارد و به ویژه در ناحیه غربی شهرستان مشکین شهر از آندمیسیته بالاتری برخوردار است. حتی در سالهای اخیر مشخص گردید که وقوع بیماری اپیدمیک پیش می رود به همین دلیل و به منظور مهار بیماری از ابتدای سال 1370 طرح تجربی کنترل کالا آزار در این منطقه توسط انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری اداره مبارزه با بیماریها و سازمان منطقه ای بهداری ...

سنگهای آذرین پتاسیک از انواع بسیار نادر سنگهای آلکالن می باشند که در منطقه شمال غربی مشکین شهر انواعی از این سنگها در ولکانیکهای ائوسن بالایی وجود دارد. سنگهای پتاسیک در شمالغرب مشکین شهر با توجه به نتایج آنالیز و همچنین خصوصیا پتروگرافی در گروه پلاژیولوسیتیت ها قرار می گیرند. در سنگهای آذرین پتاسیک منطقه مورد مطالعه نسبت پتاسیم به سدیم بالاتر از یک بوده و این سنگها غنی از عناصر کمیاب LILE می باشند از عناصر HFSE تهی شده و از عناصر گوشته ای مثل منیزیم و نیکل و کبالت غنی هستند ...

جهت انتخاب ارقام پر محصول و با کیفیت بالا و مقاوم به بیماریهای گیاهی این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار (رقم ) در 3 تکرار اجرا گردید. در سالجاری از نظر صفت طول و قطر شاخه های سالجاری هیچگونه اختلاف معنی داری بین ارقام مشاهده نشد . جهت ارزیابی مقاومت ارقام به بیماری سفیدک سطحی، شدت آلودگی در تمام تیمارها بر اساس اشل 0 الی 8 محاسبه و منظور شدند . مقایسه میانگین شدت بیماری در سطح 5% نشان داد که ارقام شاهانی رسمی و سیرک پوسته بیشترین شدت آلودگی را داشته از ن ...