عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات خاک‌شناسی اجمالی اراضی بین مطالعات مشکین‌شهر و مغان و اردبیل بمنظور تعیین خصوصیات و استعداد اراضی انجام گرفت و با استفاده از عکس‌های هوائی و نقشه‌های توپوگرافی و مطالعه حداقل دو پروفیل در هر هزار هکتار به فواصل تقریبی 2-2/5 کیلومتر نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی به انضمام نشریه مربوطه جهت استفاده در پروژه‌های کشاورزی و آبیاری و عمرانی ارائه خواهد گردید. مطالعات و تهیه گزارش و نقشه‌های خاکها و طبقه‌بندی اراضی حدود 53000 هکتار از اراضی فوق و تعیین خصوصیات خاکها و انواع ...

مطالعات خاک‌شناسی اجمالی اراضی بین مطالعات مشکین شهر و مغان و اردبیل به منظور تعیین خصوصیات و استعداد اراضی انجام گرفت و با استفاده از عکس‌های هوائی و نقشه‌های توپوگرافی و مطالعه حداقل دو پروفیل در هر هزار هکتار به فواصل تقریبی 2-2/5 کیلومتر نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی به انضمام نشریه مربوطه جهت استفاده در پروژه‌های کشاورزی و آبیاری و عمرانی ارائه خواهد گردید. مطالعات و تهیه گزارش و نقشه‌های خاکها و طبقه‌بندی اراضی حدود 53000 هکتار از اراضی فوق و تعیین خصوصیات خاکها و انوا ...

بمنظور بررسی تأثیر هرس (از لحاظ تعداد جوانه) و قطر شاخه های یکساله روی میزان عملکرد و کیفیت رقم کشمشی در شهرستان مشکین شهر این طرح بصورت آزمایش فاکتوریل 3*3 در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل شدت هرس در سه سطح (3، 6، 10) جوانه ای و قطر کین در سه سطح (5، 8، 12) میلیمتر بوده است. مقایسه میانگین ماده خشک نشان داد که هرس جوانه ای بیشترین ماده خشک را داشته و در کلاس A قرار دارد و هرس 6 جوانه ای کمترین ماده خشک را دارا بوده در کلاس آخر B قرار داشت. تیمارهای مختلف از لحاظ می ...

مقاله حاضر به بررسی وضعیت اجتماعی مسکن (کمیت و کیفیت) در شهر مشکین شهر و مقایسه وضعیت این شاخص ها با نقاط شهری کشور، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر مبنای سال 1390 می پردازد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، نوع تحقیق کاربردی است؛ در این مقاله برای ترسیم نقشه از نرم افزار Arc Map و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Exell استفاده شده است. در بررسی ابعاد کمی مسکن شاخص هایی مانند تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی، تراکم اتاق در واحد مسکونی و تراکم نفر دراتاق مورد بر ...

تاکنون 120 عدد جونده از شهرستان مشکین‌شهر صید شده است که 4 عدد آنها به لیشمانیوز احشایی آلوده بوده‌اند که برای اولین مرتبه از ایران گزارش می‌گردد. علاوه بر آن اکثر جوندگان صید شده به تک‌یاخته‌های خونی و سنجی کرمها و انگل‌های خارجی آلوده بوده‌اند. در حال حاضر تهیه واکسن‌های کشته و ارزشیابی آنها به منظور کنترل لیشمانیوز احشایی در سگهای منطقه اندمیک مشکین‌شهر در دست تدارک می‌باشد. ...

در این تحقیق از توده محلی لوبیا چیتی مشکین شهر ارقام جدیدی بشرح زیر انتخاب خواهند شد: در سال اول انتخاب تک بوته‌هائی از توده اولیه صورت گرفت در سال دوم هر کدام از تک بوته‌های مطلوب بر روی یک خط کاشته شد (از هر بوته حداکثر 50 بذر در یک خط 5 متری) و شاهدها پس از هر 5 خط تکرار می‌گردد. در سال سوم آزمایش مقایسه عملکرد تکراردار این آزمایش در طرح لاتیس انجام در سال چهارم آزمایشات مقایسه عملکرد ناحیه‌ای در طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و در چند ایستگاه مشکین شهر، اردبیل و خل ...

شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی ایران موجب شده است که این کشور از لحاظ تنوع اکوسیستمی و در نتیجه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشوری غنی باشد . مطالعه فون مارمولک ها به عنوان بخشی از این منابع با ارزش طبیعی حانز اهمیت بوده و در سالیان اخیر مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است . به رغم این مطالب همجنان مناطق ناشناخته ای وجود دارد . مقاله حاضر نخستین گزارش از وضعیت مارمولک های شهرستان مشکین شهر د رناحیه مرکزی استان اردبیل با تاکید بر زیستگاه های آن ها می باشد د راین پژوهش در شهرستان ...

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و این میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواد ...

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواده" و ...