عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده پژوهش این پژوهش به منظور بررسی مشکلات جسمی وروانی بیماران تحت کشش استخوانی روی چهل)40(نفرازبیماران بستری در بخشهای ارتوپدی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاههای علوم‌پزشکی شهرتهران صورت گرفته است ابزارگردآوری داده‌هادراین پژوه چک لیست ونتایج آزمایشگاهی وپرسشنامه بوده است .یافته‌های پژوهش بااستفاده از روشهای X2 وفیشرموردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است . دررابطه باهدف اول پژوهش که بررسی مشکلات جسمی بیماران تحت کشش استخوانی ا تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که گروه اعظم واحدهای م ...

هدف پژوهش بررسی، شناسایی و طبقه‌بندی مسائل و مشکلات آزادگان است که شامل مسائل روانی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی می‌باشد. ...

چکیده پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی‌است که بمنظور بررسی مشکلات جسمی وروانی بیماران بعدازعمل جراحی پیوندکلیه دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهران صورت گرفته است .هدف کلی این بررسی تعیین مشکلات جسمی ور بیماران بعدازعمل جراحی پیوند کلیه دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهران میباشد واهداف جزئی آن به ترتیب عبارتست ا تعیین مشکلات جسمی زودرس بیماران بعدازجراحی پیوندکلیه دربیمارستانهای وابسته به وزات بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ...

مسئله ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارت است از شناسایی عوامل فشار زا و مشکلات تحصیلی و روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیدزفول و رابطه با رضایت مندی از تحصیل در دانشگاه و عملکرد تحصیلی ، دانشجویان همچنین رابطه این عوامل با جنسیت ، وضع تاهل و محل سکونت بررسی خواهد شد . فشارزاها طیف وسیعی از عوامل محیطی و پیرامونی را در بر می گیرند. اصولا زندگی انسان پیوسته با انواع مختلف استرس دست به گریبان بوده است . آنچه که تغییر پذیرفته است همانا نحوه چگونگی تظاهر این عو ...

چکیده پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی مشکلات جسمی - روانی بیم مبتلا به دیابت وابسته به انسولین دردرمانگاههای منتخب دانشگاههای علوم‌پزشکی شهرتهران انجام شده است . هدف کلی این پژوهش عبارت‌است از:تعیین مشکلات جسمی - روانی بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین دردرمانگاههای منتخب دانشگاههای علوم‌پزشکی شهرتهران میباشدکه دارای دوهدف جزئی زیرمیباشد :-1 تعیین مشکلات جسمی بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین دردرمانگاههای منتخب دانشگاههای علوم‌پزشکی شهرته ...

پژوهش حاضر از جمله مطالعات نیمه تجربی یا پژوهش‌عای تحقیقی قبلی، بعدی است . این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش و بهداشت روان بر دانش و نگرش معلمین زن مدارس ابتدائی شهر قزوین صورت گرفت . در این بررسی 37نفر از معلمین زن در دو مدررسه (مدرسه ظفر 20 نفر، مدرسه حیدری 17 نفر) طی دوره آموزشی (6جلسه 5ˆ1 ساعته) تحت آموزش بهداشت روان قرار گرفتند. قبل از شروع دوره آموزشی، میزان دانش و نگرش افراد در مطالعه از طریق پرسشنامه تهیه شد مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از اتمام دوره آموزشی مجددا جهت ...

این پژوهش به علل گرایش نوجوانان و جوانان به فرهنگ غرب بررسی شده است . ...

هدف از این پژوهش تحقیق بررسی ویژگیهای فردی، خانوادگی و تحصیلی دانشجویان مراجعه کننده به دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشکده‌های مختلف این دانشگاه می‌باشد که طی سالهای 168 الی 76 به دلایل مختلف به دفتر مشاوره دانشجویی مراجعه کرده‌اند و آنها شامل 831 دانشجو است سوالات این تحقیق در چهار حیطه ویژگیهای فردی، خانوادگی و تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که این دانشجویان در دامنه سنی 21 الی 25 سال، م ...