عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مشوق و بازدارنده موثر بر گرایش بانوان شهرستان شهرکرد به فعالیت‏های ورزشی بود. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه بانوان 20 سال به بالای ساکن این شهرستان که تعداد 89039 نفر برآورد شده است. نمونه تحقیق به تعداد 384 نفر از طریق جدول مورگان با روش خوشه‏ای تصادفی انتخاب گردید.در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه به وسیله اساتید و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ? ک ...
نمایه ها:
مشوق | 

هدف از انجام پژوهش حاضر و بررسی نگرش معلمان مرد مقطع راهنمایی و دبیرستان نسبت به مشوقهای شغل دوم بود. و اینکه آیا بین نگرش معلمان بر حسب وضعیت تاهل، مقطع تدریس ، سابقه خدمت ، سطح تحصیلات و پاسخگویی به مشوق، "کمی حقوق و مزایای شغل معلمی"، بر حسب داشتن یا نداشتن شغل دوم تفاوت وجود دارد؟ به همین منظور پرسشنامه‌ای پنج درجه‌ای تهیه شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و نیز با استفاده از روش همسانی درونی بدست آمد. همچنین پایایی آن از طریق با ...