عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 334

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه تعدادی از توزیع‌های پیوسته، بر‌اساس امید شرطی تابعی از مقادیر رکورد‌ و خصوصیات امید‌های شرطی آماره‌های ترتیبی سانسور شده‌ی پیش‌رونده نوع دوم مشخص می‌شوند، توزیع‌های مختلف ممکن است آنتروپی رنی یکسانی داشته باشند، بنابراین یک توزیع به‌طور منحصر‌به‌فرد، به‌وسیله آنتروپی رنی مشخص نمی‌شود، در این متن خصوصیات آنتروپی رنی آماره‌های ترتیبی را توصیف نموده و تعدادی از مشخص‌سازی‌ها را بر اساس آنتروپی رنی آماره‌های ترتیبی و رکورد‌ها مورد بررسی قرار گرفته و همچنین برخی ...

در این تحقیق رده ماتریس های تقریباً علامت منظم اکید،که شامل ماتریس های تقریباً جمعاً مثبت اکید می باشد معرفی می شود.یک مشخص سازی برای این ماتریس ها بر حسب مینورهای غیر بدیهی آنها با استفاده از سطرهای متوالی و ستون های متوالی ارائه می شود. به خصوص یک مشخص سازی از ماتریس های تقریباً علامت منظم اکید معین، بر حسب مینورهای تقریباً بدیهی مرزی ارائه می شود. ...

ساختارهاي زيادي که داراي يک بخش پيوريني هستند از فعاليت‌هاي بيولوژيکي بالايي برخوردارند. اين ترکيبات داراي فعاليت‌هاي شفابخشي همچون ضد سرطان و ضد ويروس ايدز مي باشند. پيورين‌ها همچنين اجزاي تشکيل دهنده نوکلئوتيد‌ها مي‌باشند که ساختار اساسي نوکلئيک اسيدهاي چند حلقه ايDNA و RNAرا تشکيل مي‌دهند. آزاتيوپرين يک داروي مختل کننده سيستم ايمني مي‌باشد. از اين دارو براي جلوگيري از دفع بافت‌هاي پيوند يافته جديد به بدن استفاده مي‌شود. آزاتيوپرينيک سولفيد است که دو حلقه هتروسيکل پيوريني و ...

در این پایان‌نامه به طور کلی مسئله‌ی مشخص‌سازی بعضی از توزیع‌های آماری براساس فرض خطی بودن رگرسیون روی آماره‌های ترتیبی، مقادیر رکورد و آماره‌های ترتیبی تعمیم‌یافته ارائه شده است. مفهوم مشخص‌سازی با فرض خطی‌ بودن رگرسیون روی آماره‌های ترتیبی مجاور را برای اولین بار فرگوسن ‎(1967)‎ مطرح کرد. این پایان‌نامه شامل فصل‌های زیر است‎: بعد از بیان تعاریف و مفاهیم اولیه‌ در فصل اول، در فصل دوم مشخص‌سازی توزیع‌ها توسط خطی بودن رگرسیون برای آماره‌های ترتیبی مورد مطالعه قرار گرفته است. ...

در این پایان نامه نتایجی در مورد اشتقاق ‏و‏ تعمیم های آن روی C*‎‏- مدول های هیلبرت و فضاهای عملگری وابسته به آن داده می شود. سه مشخص سازی برای ابر اشتقاق ها برحسب عناصری که حاصلضربشان نقطه جداکننده یا فشرده یا صفر است, داده می شود. ‏مشخص سازی دیگری ‏برای ابر اشتقاق ها به کمک عناصر تصویر ‏یک ‏جبر فون ‏نیومن نیز ارایه می شود. یک مشخص سازی از ابر اشتقاق های سه تایی روی جبرهای سه تایی ‏ارایه شده و نشان داده می شود هر ابر اشتقاق سه تایی قوی روی یک ‎C*‎‏- مدول هیلبرت (به عنوان ی ...

یکی از کاربردهای مهم سیستم تصویربرداری SAR مشخص سازی اهداف متحرک است که جهت تخمین میزان ترافیک، آشکارسازی اهداف متحرک نظامی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. به این کاربرد اصطلاح GMTI (Ground Moving Target Indication) اطلاق می شود و تا کنون الگوریتم های زیادی برای آن پیشنهاد شده است که بر اساس تحلیل فاز در جهت برد-azimuth می باشند. هدف از انجام پروژه حاضر ، بررسی و مقایسه روشهای GMTI برای تخمین پارامتر های هدف متحرک مانند موقعیت و سرعت آن از داده های SAR می باشد. تحقیقات زیا ...

قضیه نقطه ثابت باناخ بیان می کند که اگر (X; d) یک فضای متری کامل و T : X → X یک انقباض باشد به این معنی که وجود دارد ] ٠ ، ١ ∋ r به طوری که d(Tx; Ty) ≥ rd(x; y) برای هر x; y ∈ X ، آنگاه T دارای نقطه ثابت یکتا می باشد. حال اگر (X; d) یک فضای متری باشد به طوری که هر انقباض T : X → X دارای یک نقطه ثابت باشد، آیا X کامل است؟ بخشی از این پایان نامه به پاسخ دادن به این پرسش اختصاص دارد. مثالی ارائه می شود که نشان می دهد عکس قضیه نقطه ثابت باناخ برقرار نیست. بنابراین این قضی ...

به دلیل اهمیت مشخص‌سازی این موضوع مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است‏، به طوری که همواره تشخیص توزیع‌های معروف طول عمر نظیر نمایی، وایبل، پارتو و... مباحث زیادی از پژوهش‌های آماری در زمینه نظریه اطلاع و قابلیت اعتماد را به خود اختصاص داده است. یکی از اهداف این رساله معرفی معیارهای مختلف آنتروپی ازجمله آنتروپی گذشته ، آنتروپی باقیمانده، همچنین آنتروپی رنی گذشته و رنی باقیمانده و نیز کاربردهای آنها در مسائل تشخیص است. ‎ موضوع تشخیص توزیع های آماری براساس آنتروپی رنی و آنتر ...

در‎‎‎ این پایان نامه به مسئله تشخیص ‎-k‎ ‎رنگ پذیری و ‎-k‎ ‎رنگ پذیری یکتای گراف های ساده و بدون جهت می پردازیم. ابتدا برای گراف G با مجموعه رئوس 1 , … , n}} و ‎عدد‎ صحیح ‎k، ایده آل های IG,k ‎، In,k و ‎ ‎J n,k ‎ را تعریف کردیم و به کمک آن ها نتایجی را برای حل این مسئله به دست آوردیم. برای مثال ‎-k‎ ‎رنگ پذیری گراف با این شرط که 1? IG,k، معادل است سپس این نتیجه را با اثبات یک قضیه تجزیه کلی برای IG,k توسیع دادیم. این قضیه یک مشخص سازی جبری گراف های به طور یکتا ‎-k‎ ...