عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه تعدادی از توزیع‌های پیوسته، بر‌اساس امید شرطی تابعی از مقادیر رکورد‌ و خصوصیات امید‌های شرطی آماره‌های ترتیبی سانسور شده‌ی پیش‌رونده نوع دوم مشخص می‌شوند، توزیع‌های مختلف ممکن است آنتروپی رنی یکسانی داشته باشند، بنابراین یک توزیع به‌طور منحصر‌به‌فرد، به‌وسیله آنتروپی رنی مشخص نمی‌شود، در این متن خصوصیات آنتروپی رنی آماره‌های ترتیبی را توصیف نموده و تعدادی از مشخص‌سازی‌ها را بر اساس آنتروپی رنی آماره‌های ترتیبی و رکورد‌ها مورد بررسی قرار گرفته و همچنین برخی ...

هدف اصلی این طرح مشخصه سازی توزیع پارتو می باشد. مشخصه سازی یکی از جذاب ترین مباحث نظری آمار و احتمال است که علاقه مندان بسیاری را به خود جلب کرده است. اغلب توزیع ها خواص و ویژگی های منحصر به فردی دارند. هدف از این مطالعه، یافتن شرایطی است که با استفاده از آن توزیع مورد نظر بتواند بطور یکتا مشخص شود. معمولا برای اثبات هرمسأله ی مشخصه سازی باید با اعمال شرایطی کلاس توزیعهایی را که دارای یک خاصیت مفروض هستند،محدود کنیم. به طور مثال استقلال فاصله های آماره های ترتیبی بر ...
 
در این پایان‌نامه به طور کلی مسئله‌ی مشخص‌سازی بعضی از توزیع‌های آماری براساس فرض خطی بودن رگرسیون روی آماره‌های ترتیبی، مقادیر رکورد و آماره‌های ترتیبی تعمیم‌یافته ارائه شده است. مفهوم مشخص‌سازی با فرض خطی‌ بودن رگرسیون روی آماره‌های ترتیبی مجاور را برای اولین بار فرگوسن ‎(1967)‎ مطرح کرد. این پایان‌نامه شامل فصل‌های زیر است‎: بعد از بیان تعاریف و مفاهیم اولیه‌ در فصل اول، در فصل دوم مشخص‌سازی توزیع‌ها توسط خطی بودن رگرسیون برای آماره‌های ترتیبی مورد مطالعه قرار گرفته است. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

داده‌های ترتیبی دارای کاربرد فراوانی در مدل‌سازی و استنباط آماری هستند. از مهمترین این نوع داده‌ها می‌توان آماره‌های ترتیبی، آماره‌های رکورد و آماره‌های تفاضل را نام برد. آماره‌های ترتیبی در بسیاری از شاخه های نظریه آمار از جمله نظریه قابلیت اعتماد و تحلیل نمونه‌های سانسور شده و در زمینه‌های مختلفی چون برآورد آماری استوار، برآورد آنتروپی و مشخص‌سازی توزیع‌های احتمال کاربرد دارند. همچنین آماره‌های رکورد در زلزله‌نگاری، ژئوفیزیک و هواشناسی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. دام ...

در این پایان نامه سنتز و شناسایی کمپلکسهایی با امکان کاربرد فوتوشیمیایی وبیوشیمیایی با فرمول عمومی [Co{(pyrol)2dien}(x)]B(Ph)4 [Co{(pyrol)2dien}(N3)2]و3(ClO4)thiophen)2dien)2]))[CoIIIو N3)3])(thiophen)2dien)2) ,[CoIII که در آنهاMePy X=Py,4-AclPy,4- مورد بررسی قرار گرفته است. .سنتز کمپلکسهای پیرولی با لیگاندهای دهنده ? به محصولات قابل قبول منتهی نگردید.مقایسه طیف الکترونی کمپلکسهای پیرولی و تیوفنی نشانگر قدرت میدان لیگاند ضعیفتر و در نتیجه مشخص بودن انتقال d-d در طیف ترکیب ...