عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرض کنید A یک جبر باناخ و E یک A –مدول باناخ دوطرفه باشد. نگاشت خطی A→ E :D را یک مشتق می نامیم هرگاه (D(ab)=D(a)b+aD(b مشتق D را داخلیی نامیم هرگاه وجود داشته باشد xϵ E که D(a)=ax-xa برای هر a A جبر باناخ A را میانگین پذیر گوئیم هرگاه هر مشتق A→ E* : D داخلی باشد که در آن E* دو آل A –مدول باناخ دو طرفه ی E می باشد. جبر باناخ A را میانگین پذیر ضعیف گوئیم هرگاه هر مشتق A→ A* D: داخلی باشد. گروه موضعا فشرده G را میانگین پذیر گوئیم اگر یک میانگین چپ پایا روی (L∞ (G موجود باشد که ...

این پایان نامه در 3 فصل تنظیم شده است. در فصل اول مفاهیم وقضایایی از نظریه ی مجموعه ها جبر جابجایی توپولوژی و C(X) که در فصل های بعدی از آنها استفاده کرده ایم آورده شده است . در فصل دوم تعمیمی از فضاهای پراکنده را معرفی کرده ایم فصل سوم را به معرفی زیر حلقه ی Cc(X) از C(X) و ارتباط بین ویژگیهای جبری آن و توپولوژی X می پردازیم. ...