عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه جهت شناسایی منشأ و تکامل کانی‌های رسی و وضعیت پتاسیم خاک شامل شکل‌های مختلف پتاسیم، آزادسازی و تثبیت آن در خاک‌های استان فارس در جنوب ایران صورت گرفت. بر اساس نقشه‌های خاک، 56 سری خاک انتخاب شده و پروفیل‌های شاهد حفر گردیدند. سپس خاک‌ها بر اساس راهنمای نقشه‌برداری خاک (Soil Survey Staff, 1993) و کلید تاکسونومی خاک (Soil Survey Staff, 2006) تشریح و طبقه‌بندی گردیدند. افق‌های مختلف خاک و همچنین افق‌های 20-0 سانتی‌متر و 40-20 سانتی‌متر نمونه‌برداری شده و برای آزمایش‌ ...

به منظور شبیه سازی اثر مقادیر آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت دانه ای در دو روش خاک ورزی، این پژوهش در سال های 1388 و 1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در دو آزمایش مستقل، روش بی خاک ورزی و کاشت مستقیم ذرت در بقایای گندم (NT) و روش خاک ورزی مرسوم منطقه (CT) بصورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سه مقدار آب آبیاری 50 ، 75 و 100 درصد نیاز آبی خالص گیاه ( I50 ، I75 و I100) به عنوان کرت اصلی و سه سطح نیتروژن 1 ...

رودخانه‌‌ها تحت تاثیر عوامل چون ویژگی‌های زمین‌شناسی، هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژیکی و نحوه بهره برداری از آنها در معرض تغییر و تحول می‌باشند. بررسی این عوامل و تاثیر آنها بر فرسایش‌ کنار رودخانه‌ای منجر به درک بهتر فرایند‌های فرسایشی و طبعاً مدیریت کاراتر و استفاده بهینه‌تر از رودخانه‌ها می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر (پوشش گیاهی، هیدرولوژی، زمین شناسی، رسوب شناسی و مورفولوژی) در ناپایداری و فرسایش کناری رودخانه حنا در استان اصفهان انجام گرفته است. جهت بررسی بهتر ت ...

پیدایش، طبقه بندی و بررسی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی، و کانی شناسی خاک های دشت ارسنجان در شمال استان فارس، انجام شد. این منطقه دارای رژیم رطوبتی زریک (Xeric)، رژیم دمایی ترمیک (Thermic) بوده و مساحت نزدیک به 16000هکتار می باشد. میانگین بارندگی و دمای سالیانه آن به ترتیب 330میلی متر و 18/4 درجه سلسیوس بود. هدف های اصلی این پژوهش، مطالعه ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی خاک های منطقه، مطالعه موثرترین عوامل تشکیل و تکامل خاک های منطقه و طبقه بندی آنها و مطالعه کا ...

پیدایش، طبقه‌بندی، خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های مناطق سپیدان، آسپاس، نی ریز و قیروکارزین در استان فارس انجام شد. منطقه سپیدان با مساحت 10600 هکتار و منطقه آسپاس با مساحت35600 هکتار دارای رژیم رطوبتی زریک و رژیم حرارتی مزیک می باشند. منطقه نی ریز با مساحت 58800 هکتار دارای رژیم رطوبتی اریدیک و رژیم حرارتی ترمیک می باشد و منطقه قیروکارزین با وسعت 15400 هکتار دارای رژیم رطوبتی یوستیک و رژیم حرارتی هایپرترمیک است. اهداف اصلی این پژوهش بررسی مشخصات ف ...

توپوگرافی به عنوان یکی از عوامل خاک‌ساز در قالب جهت و موقعیت شیب بر تشکیل و تکامل خاک و ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی آن موثر است. این مطالعه به‌‌منظور بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، نوع خاک‌ها و کانی‌های رسی موجود در آن‌ها در مسیر بابا‌حیدر-چلگرد، واقع در استان چهار محال بختیاری صورت گرفته است. بدین منظور، سه موقعیت در بالا، وسط و پایین شیب در راستای هر یک از جهات شمالی و جنوبی در نظر گرفته شد و نمونه‌برداری خاک انجام پذیرفت و ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تغییرات خصوصیات مورفولوژی، شیمیایی و بیولوژی خاک در توده‌های غیر بومی دارتالاب و مقایسه آن با توده‌های بومی سفیدپلت و توسکای قشلاقی می‌باشد. به این منظور سه پوشش جنگلی دارتالاب، توسکای قشلاقی و سفیدپلت در صفرابسته آستانه انتخاب شد و در هر پوشش پروفیل مورد نظر حفر گردیده و تشریح پروفیل انجام شد. سپس سه تکرار از عمق‌های 0 تا 15 و 15 تا 30 سانتی‌متری به صورت نمونه مرکب برداشته شد. و خصوصیات مورفولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آنها مورد آزمایش قرار ...

با توجه به اهمیتی که خاک در ارتباط با تأمین غذای جمعیت رو به رشد جهان ایفا می کند، مطالعه چگونگی تشکیل آن و شناخت کلیه ی خصوصیات آن اعم از مورفولوژیکی، فیزیکي، شیمیایی و مینرالوژیکی ضروریست. بررسی چگونگی تشکیل خاک های شور و سدیمی در دشت آلونی- جوانمردی شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و مطالعه‌ی اثر بارندگي و زهکشی بر اصلاح این خاک ها از اهداف اين تحقيق بوده است. قدیمی ترین تشکیلات زمین شناسی منطقه را نمک های سری هرمز تشکیل می دهند. مقدار بارش و ميانگين دمای سالانه ...

سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع معمولاً با هدف کنترل بیماریها و یا برای تسریع در آماده سازی مزرعه برای کشت بعدی انجام می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سوزاندن بقایای گیاهی بر کانی‌شناسی و اشکال مختلف کربن خاک صورت گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد که عوامل آزمایش شامل عمق نمونه برداری در سه سطح ( 5-0 و 15-5 و30-15 سانتیمتر)، سوزاندن بقایا در دو سطح (قبل از سوزاندن بقایای گیاهی و بعد از سوزاندن بقایای گیاهی) و نوع مزرعه در دو سطح (م ...