عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله نشان می دهیم نگاره مشتق درونی da در رادیکال جبر باناخ است اگر و تنها اگر به ازای هر نمایش تحویل ناپذیر p ، (a) p یک عملگر اسکالر باشد. همچنین نشان می دهیم که نگاره مشتقهای درونی متناظر با اعضای طیف شبه مرکزی σ در برخی جبرهای باناخ در رادیکال جبر باناخ قرار می گیرد. در نهایت پاره ای از نتایج در مورد مشتقهای درونی را برای مشتقهای درونی تعمیم یافته ثابت می کنیم. ...

در این پایان نامه، شرایط لازم و کافی برای میانگین پذیری جبر باناخ A، به ویژه قضیه جانسون را مطالعه می کنیم. هم چنین رابطه میانگین پذیری و منظم بودن جبر باناخ A را تحقیق می کنیم. علاوه بر این شرایطی را بررسی می کنیم که تحت آن میانگین پذیری ضعیف دوگان دوم A ، میانگین پذیری ضعیف A را ایجاب می کند ...

فرض کنید یک جبر باناخ باشد. در این پایان نامه n-میانگین‌پذیری ضعیف تقریبی و میانگین‌پذیری دوری تقریبی جبر باناخ رابررسی می کنیم. تحت برخی شرایط خفیف روی اگر دوگان دوم آن میانگین‌پذیر ضعیف تقریبی باشد، آنگاه نیز چنین است. به علاوه رابطه بین خاصیت توسیع اثر تقریبی و میانگین پذیری ضعیف تقریبی(دوری تقریبی) را بررسی می کنیم که پاسخی به سوال قهرمانی و لوی در رابطه با خواص موروثی مفاهیم میانگین‌پذیری ضعیف تقریبی و میانگین پذیر دوری تقریبی است. ...