عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. هدف از اجرای این تحقیق شناسائی و بررسی نقش و تاثیر مهندسی فروش بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت ایران خودرو بود. نوع تحقیق، تحقیق کاربردی با روش پیمایشی و ابزار تحقیق، از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه نخست مربوط مهندسی فروش است و پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد بازاریابی سازمان است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملک ...

در دنیای پیچیده و رقابتی امروز، سازمان‌ها همواره برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. بنابراین توجه به بازارگرایی، امری حیاتی برای سازمان‌ها به شمار می‌رود. هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری بانک رفاه شهر تهران می‌باشد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه است که برای طراحی آن از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. پرسشنامه مورد نظ ...