عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده وفاداری مشتری به سازمان مقوله ایست که از عوامل و شرایط متعدد و متنوعی در درون و بیرون سازمان تاثیر می پذیرد، که میزان اثرگذاری آنها با توجه به نوع سازمان، از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. شناخت دقیق این عوامل و تعیین میزان اثرگذاری هر یک از آنها، در کمک به مدیران جهت تصمیم گیری درست، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق کنونی با هدف شناسایی و اولویت بندی استراتژی های ارتقا وفاداری مشتریان بانک ملت صورت پذیرفته است. این تحقیق از نظر اهداف و ماهیت، کاربرد ...