عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتارمتقابل بر افزایش تمایزیافتگی و خودکارآمدی مشاوران انجام پذیرفت. نمونه پژوهش شامل، 28 نفر از مشاوران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 89-90 بودند (21 زن و 7 مرد) که پایین ترین نمرات را در پرسشنامه تمایزیافتگی کسب نمودند. فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه بین میانگین نمرات تمایزیافتگی مشاورانی که در گروه آموزش تحلیل رفتارمتقابل شرکت کردند و مشاورانی که در این گروه شرکت نکردند تفاوت معنی داری وجود دارد. ر ...