عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ورزش، محیط زیست و بهداشت با يكديگر ارتباط نزديكي دارند به طوري كه آلودگي‌هاي محيط‌ با سلامت و كارآيي افراد در زمان آموزش ارتباط دارد و سلامت ورزشكاران را به مخاطره مي‌اندازد.پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسي وضعيت زيست محيطي و بهداشتی فضاهاي ورزشي و رابطه آن با ميزان مشاركت در فعاليت بدني شهروندان تهراني است. این تحقیق از نوع کاربردی و براساس داده ها از نوع توصیفی،پیمایشی ،به روش همبستگی واز نظر زمان ، آینده نگر است . جامعه و نمونه آماری این تحقیق كليه فضاهاي ورزشي شهر تهران مي با ...

بدون شک ورزش مهمترین عامل در کسب سلامتی افراد می‌باشد، لذا توجه و بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت ورزشی و اطلاع از مکان‌یابی مناسب اماکن و دسترسی آسان به آنها بسیار حائز اهمیت است. هدف از تحقیق حاضر، تأثیر زیرساخت‌های ورزشی و ویژگی‌های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از GIS و مدل HLM می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه‌‌ی آماری اول کلیه‌ی سالن‌های ورزشی چند منظوره، استخرها و زمین‌های چمن که متعلق به اداره‌‌ی ورزش و جوانان شهر اهوا ...

این مطالعه با هدف بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی مرتبط با فعالیت های ورزشی زنان انجام شده‌است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است و درنمونه مورد مطالعه 600 نفر از زنان 20 تا 65سال شهر شیراز مورد سنجش قرار گرفتند. مبانی نظری پژوهش نیز نظریات روانشناختی، نظریات فمینیستی، نظریات جامعه شناسی بودند که در نهایت نظریه سرمایه‌های پیر بوردیو از نظریات جامعه شناسی به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردید و درتحلیل داده‌ها از آزمون تی، تحلیل واریانس و رگرسیون و. ...

در ابتدای سخن می توان گفت که مشارکت عمری به درازا ی زندگی بشر دارد زیرا بدون مشارکت عملاٌ هیچ گونه فعالیت اجتماعی انجام نمی گیرد. از طرف دیگر باید بیان نمود که حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست. زیرا منع انسان از حرکت وجنبش نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی ،بروز رفتار ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی وی می گردد(49)0 تربیت بدنی یک پدیده انسانی است و ابزاری موثر برای پرورش جسم و ارتقاء فرهنگ ...

چکیده: • امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی وتأمل است. از مهم ترین کارکردهای این پدیده، نقش مهم آن در ایجاد سلامت جامعه است. واین موضوع را می توان از طریق ورزش برروی زندگی افراد که در این زمینه مشارکت دارند، به‌روشنی مشاهده کرد. همچنین آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و پیشرفت و توسعه هر جامعه دارد. ارتقای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع بستگی به توجه مسئولان و برنامه ریزان و توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش در آن کشور ...

هدف انجام تحقیق تعیین رابطه بین میزان مشارکت ورزشی ودرمانی معلمان زن تربیت بدنی درمناطق تهران بود.بدین منظورتعداد 110پرسشنامه بین معلمان زن تربت بدنی مناطق3 گانه تهران به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش آماری: ابزارمورد استفاده پرسشنامه می باشد که شامل 3 نوع پرسشنامه مشارکت ورزشی با 10سئوال،هزینه های ورزشی شامل 9پرسش وهزینه های درمانی با14 سئوال بود.که روایی آن توسط اساتید تربیت ومتخصص تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت که تأیید شدوپایایی هرکدام پرس ...

مدارس یکی ازفضاهای مهمی هستند که کودکان ساعتهای زیادی ازروزرادرمهمترین سنین الگوپذیری وآموزش پذیری درآنجاسپری می کنند و یکی از مهمترین فضاهابرای برقراری ارتباط دانش آموزان بافعالیت بدنی می باشد. هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه نوع فضای ورزشی مدارس با انگیزه مشارکت ورزشی ونگرش به تربیت بدنی دانش آموزان می باشد.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش راتمام دختران دانش آموزمقطع متوسطه شهرتهران تشکیل می دادندکه495 نفرآنان ازطریق تصادفی خوشه ایی به عنوان نمونه انتخاب گردی ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه موانع مشارکت دانش‌آموزان دختر و نگرش آنها نسبت به درس تربیت بدنی بود. بدین منظور از بین کلیه دانش‌آموزان دختر مدارس شهرستان مینودشت (4974 نفر) به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ، تعداد 357 نفر دانش‌آموز انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق ساخته، ویژگی‌های فردی، موانع مشارکت فعال و نگرش نسبت به درس تربیت بدنی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی، از آزمون کالموگراف-اسمیرنف جهت تشخیص طبیعی بودن داده‌ه ...

گردشگری ورزشی به عنوان صنعت رایج در جهان با دو هدف تبلیغات به صورت کم هزینه و درآمدزایی و نهایتأ اشتغال زایی، یکی از منابع مهم هر جامعه ای در راستای نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی بوده که از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 65 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزشی و همچنین گردشگری استان آذربایجان شرقی تشکیل ...