عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 174

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهم‌ترین معیارهای درجه توسعه یافتگی یک کشور، جایگاه و اعتباری است که زنان در آن کشور برخوردارند. زنان نه فقط نقش بسزایی در تحقق توسعه اجتماعی و سیاسی دارند، بلکه بعنوان یک نیروی فعال و سازنده می‌توانند بر سرعت فرایند توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند. امروزه مقوله زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و تصدی مشاغل بالای مدیریتی کشورها مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف دنیا قرار گرفته است. این گرایش در سطح جهانی و سازمان های بین المللی نیز کاملا مشهوداست. ...

توسعه سیاسی یکی از ابعاد مهم و اساسی توسعه ی همه جانبه و پایدار به شمار می رود. تحول در فرهنگ سیاسی به عنوان بعد فرهنگی توسعه در مقایسه با بعد ساختاری سیاسی به همان اندازه برای توسعه ی سیاسی حیاتی می باشد. رفتارها و نگرش های دانشجوبان به عنوان قشری اجتماعی که خواهان مشارکت و تأثیر گذاری بر روند تحولات سیاسی جامعه می باشند در آینده توسعه سیاسی تاثیر گذار است. بر این اساس تحقیق حاضر گونه های فرهنگ سیاسی موجود در میان دانشجویان را شناسایی می کند و عوامل مرتبط و اثر گذار بر این گ ...

امروزه توجه فراوانی به نقش عمده رسانه های عمومی به عنوان منبع اطلاعات سیاسی شده است.رسانه های همگانی برای پخش گسترده اطلاعات سیاسی مهم هستنددربیشتر جوامع مهمترین منبع اینگونه اطلاعات راتشکیل می دهند. در میان رسانه های سنتی مختلف مانند روزنامه، رادیو، و تلویزیون، اینترنت به عنوان رسانه‌ای جدید توانایی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی بی همتایی را برای کاربران فراهم می کند. با توجه به چنین ویژگی‌هایی،محققان و سیاسیون مختلف اینترنت را به عنوان یک منبع جدید اجتماعی شدن سیاسی و یک شیوه بر ...

اندازه دولت میزان دخالت دولت را در اقتصاد نشان می‌دهد. در ده‌های اخیر، مفهوم اندازه دولت در طول زمان و بر حسب ساختارهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی تغییر کرده است. به گونه‌ای که مشارکت سیاسی موجب افزایش و نزدیکی نظارت و کنترل مقامات عمومی در تصمیم‌گیری می‌شود و از این منظر موجب افزایش اندازه دولت و مخارج مصرفی برای تخصیص می‌گردد. از سوی دیگر برخی دیگر از گروه‌ها هستند که عامل افزایش اندازه دولت می‌باشند اما این افزایش تنها در جهت منافع این گروه‌ها خلاصه می‌گردد. مطالعاتی که در خص ...

مشارکت و نقش آن در نظام های اجتماعی – سیاسی، اقتصادی همواره در ادبیات مربوط به جامعه شناسی و مشارکت سیاسی در جامعه شناسی سیاسی، از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. در این میان عدم مشارکت سیاسی در جوامع مختلف از اهمیت مضاعفی برخوردار است. زیرا در صورت عدم مشارکت افراد جامعه، در امور سیاسی، در صورت حاد شدن، تبدیل به بحران در جامعه و نتیجه آن بحران مشروعیت نظام سیاسی می شود. از طرف دیگر مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخصهای اساسی توسعه یافتگی سیاسی تلقی می شود. بنابراین از جمله مهم ...

بررسی واکنش اسلام‌گرایان سیاسی فقاهتی و نواندیشان دینی نسبت به مسئله حقوق زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران هدف اصلی این پایان نامه است. از همین زاویه، سوالات اصلی که در این تحقیق مطرح شده‌اند عبارت هستند از اینکه «اسلام گرایان سیاسی فقاهتی و نواندیشان دینی نسبت به حقوق زنان چه دیدگاهی دارند؟ و چه نقاط افتراق و اشتراکی بین دیدگاه اسلام-گرایان سیاسی فقاهتی و نواندیشان دینی نسبت به‌ حقوق زنان وجود دارد؟». جهت پاسخ به سؤالات مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ...

نوشتار حاضر به بررسي يكي از مهمترين موضوعات اجتماعي يعني مشاركت سياسي جوانان و نقش فرهنگ سياسي بر آن مي‌پردازد. به لحاظ نوع روش تحقيق ، نوشتار حاضر از نوع تحقيقات همبستگي مي باشد كه به روش پيمايشي انجام شده است و براي سنجش ميزان مشاركت سياسي و عوامل تأثيرگذار بر آن از تکنيک پرسشنامه استفاده شد است. جامعه آماري تحقيق شامل افراد18 تا 30سال ساکن شهر تهران مي باشد و حجم نمونه آن 400 نفر است. نتايج حاصل از ترکيب گويه ها در خصوص ميزان مشاركت سياسي جوانان نشان مي دهد كه مشاركت در بي ...

مطالعه وتحقیق درباره اهمیت توسعه سیاسی و دموکراسی و تأثیر آن در افزایش کارآمدی نظام‌های سیاسی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. در این رویکرد نظام سیاسی از دیدگاه کارکردگرای سیستمی بررسی شده، که دارای ورودی‌ها و خروجی‌هایی است ورودی‌ها شامل تقاضاها و حمایت‌ها و خروجی‌ها شامل سیاست‌ها وتصمیمات است بنابراین نظام سیاسی فراتر از همه چیز، سازوکاری برای تصمیم گیری است. حال، برای آن‌که نظام سیاسی تصمیم‌گیری مطلوبی را داشته باشد نیازمند لوازمی است که ...

این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است.پایان نامه شامل دو بخش است. بخش اول به مباحث نظری ومفهومی می پردازد. در کلیات این بخش به بیان مبحت انقلاب اسلامی،چگونگی شکل گیری وجایگاه سیاسی وامنیتی ونیزحوادث پیش روی آن ، طرح مساله واهمیت وهدف پژوهش پرداخته شده است.فصل دوم (چارچوب مفهومی ونظری)مشتمل بر بررسی فرهنگ سیاسی، دموکراسی، مشارکت سیاسی، امنیت ملی ومقوله تهدیداست.درفصل سوم به عوامل تاثیرگذاربرمشارکت سیاسی اشاره نموده است.به طور کلی در این بخش نظریه ها ، مفاه ...