عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

احساس رضامندي شغلي از اساسي‌ترين مؤلفه‌هاي بهداشت روان، پويايي، كارآمدي هرشغل وحرفه‌است. معلم به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر نظام‌آموزشي است و رضايت شغلي او در كارايي سازمان آموزش و پرورش بسيار تأثيرگذار خواهد بود. از بين عوامل جامعه‌‌شناختي مختلف مؤثر بر رضايت شغلي به عامل سرمايه اجتماعي كمتر از ديگر عوامل پرداخته شده است و تحقيقات بسيار اندكي انجام گرفته است، لذا ضرورت پرداختن به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي واضح و آشكار مي‌باشد. هدف عمده و اصلي اين پژوهش آزمو ...

تحقیق حاضر در صدد بررسی نقش بهره مندی از رسانه های جمعی در میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان کلیه مقاطع روزانه و شبانه این دو دانشگاه است.چارچوب نظری تحقیق یافته های آقای پاتنام در باره تأثیر رسانه های جمعی در میزان مشارکت افراد است. او برای این تأثیر سه فرآیند وابسته و در عین حال متقابل در نظر می گیرد. در فرآیند اول با نقش رسانه ها در بهبود پیوند های اجتماعی سر و کار داریم. دومین فر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت است . دراین تحقیق از نظریه های انتخاب عقلانی، نیازها و انگیزش مازلو ، مناسک کنش متقابل رندال کالینز ، ساختاربندی آنتونی گیدنز ، دال، لـرنـر، ها نتینگتون و ... و در نهایت تحلیل نظری فرضیات پژوهش انتخاب گردید. در این پژوهش جامعه آماری شامل افراد 65-18 سال ساکن حاضر در شهر مرودشت به صورت تصادفی سیستماتیک از 385نفر انتخاب گردید. روش تحقیق پیمایشی بوده و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام شده است. تحلیل داده ...

سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به مثابه ی متغییری تاثیرگذار در رشد و توسعه یافتگی شناخته شده است و امروزه توسعه ی پایدار و همه جانبه و مدیریت خردمندانه و رسیدن به رشدو توسعه یافتگی بدون توجه به زنان که نیمی از جمعیت هرکشوری را تشکیل می دهند، هدف این پژوهش این است تا به این امر پرداخته شود که سرمایه اجتماعی در ایران،خصوصا در کردستان و در بین زنان کرد، چگونه است و چه گفتمانی برآن مسلط است(گفتمان مردسالاری یا فمنیستی). براین اساس سعی شده است تا در کنار نظر ...

هدف اصلی این پژوهش،شناخت عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی سالمندان بوده است. جهت دستیابی به این هدف، رابطه بین چهار متغير مستقل و اصلي يعني اعتماد اجتماعي ،خود اثربخشي شخصي، نابساماني فردي و ميزان آگاهي از وجود نهادهاي اجتماعي با میزان مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است. همچنين متغییرهای جمعیت شناختی سالمندان مانند: جنس، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، وضعیت فعالیت نيز جهت اطلاعات بيشتر از جامعه پاسخگويان ذكر شده ولي از آنجا كه تاثير اين مشخصه ها در ميزان مشاركت ا ...

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ساختار خانواده بر مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان در بین نمونه 339 نفری به روش پیمایشی پرداخته شده است. چهارچوب نظری در این پژوهش ترکیبی از دو نظریه ساختار شخصیتی هیگن و همچنین نظریه کنشی پارسونز شکل گرفته است. از نظریه ساختار شخصیتی دو فرضیه در خصوص اقناع گرایی و اقتدارگرایی در ساختار خانواده و همچنین از نظریه کنش پارسونز چهار فرضیه در خصوص عام گرایی ، خرد گرایی ، امید به آینده و فعال گرایی شکل گرفته است. مسئله اصلی مشارکت اجتماع ...

در این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی پرستاران پرداخته شد . 4 فرضیه ( تاثیر اعتماد اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، تعامل اجتمعی و سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت شغلی ) سنجیده شد در پژوهش اخیر از نظریه های مربوط به رضایت شغلی(روابط اجتماعی، دو عاملی هرزبرگ، ارتباطات اجتماعی،) ونظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی (کلمن، فوکایاما، بوردیو و پاتنام)استفاده شد. در چارچوب نظری از نظریه پاتنام استفاده شد و از بیان پاتنام ارتباط بین فرضیه ها تبیین شد. با استفاده از جداول دو ...

سلامت اجتماعی در گسترش توسعه اجتماعی جامعه روستایی به صورت امری پایدار در کنار سایر ابعاد توسعه‌ی روستایی اهمیت بسزایی دارد، لذا این پژوهش کاربردی به تحلیل نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه‌ی سلامت اجتماعی در بخش قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب با روش توصیفی- همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل زنان روستایی بخش قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب بودند (187= N) که تعداد 209 نمونه از میان زنان روستایی مورد نظر به روش خوشه‌ای دو مرحله‌ای با فن انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار سن ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در بین معلمان در مقایسه باکارکنان شرکتهای دولتی در شهر زنجان بود. پس از طرح سوال آغازین و ارائه اهداف پژوهش، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه های جامعه شناختی لیپست ،جورج هومنز،هابرماس ،آنتونی داوتر،آرنشتاین ، دورکیم ،مک کله لند ، هانتینگتون و… با توجه به موضوع و اهداف تحقیق انتخاب گردید و فرضیات این پژوهش از مدل تئوریکی فوق اقتباس شد. این فرضیات رابطه مشارکت را با عوامل اجتماعی می‌آزماید. جهت بررسی فرضیات مطرح ش ...