عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 339

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشارکت مردم در تمامی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی-سیاسی انجام شده است. در این تحقیق رابطه بین رضایتمندی اجتماعی و سیاسی، دینداری، رسانه‌ها و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با مشارکت مورد بررسی قرار گرفت. از نظریه‌های مشارکت به عنوان پشتوانه نظری تحقیق استفاده شد. روشی که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت پیمایش است و از ت ...

احساس رضامندي شغلي از اساسي‌ترين مؤلفه‌هاي بهداشت روان، پويايي، كارآمدي هرشغل وحرفه‌است. معلم به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر نظام‌آموزشي است و رضايت شغلي او در كارايي سازمان آموزش و پرورش بسيار تأثيرگذار خواهد بود. از بين عوامل جامعه‌‌شناختي مختلف مؤثر بر رضايت شغلي به عامل سرمايه اجتماعي كمتر از ديگر عوامل پرداخته شده است و تحقيقات بسيار اندكي انجام گرفته است، لذا ضرورت پرداختن به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي واضح و آشكار مي‌باشد. هدف عمده و اصلي اين پژوهش آزمو ...

تحقیق حاضر در صدد بررسی نقش بهره مندی از رسانه های جمعی در میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان کلیه مقاطع روزانه و شبانه این دو دانشگاه است.چارچوب نظری تحقیق یافته های آقای پاتنام در باره تأثیر رسانه های جمعی در میزان مشارکت افراد است. او برای این تأثیر سه فرآیند وابسته و در عین حال متقابل در نظر می گیرد. در فرآیند اول با نقش رسانه ها در بهبود پیوند های اجتماعی سر و کار داریم. دومین فر ...

در نظریه های نوین توسعه با اتخاذ رویکردهای مشارکتی، برنقش مشارکت در پیشبرد اهداف توسعه که یکی از مهم ترین آنها رفاه اجتماعی می‌باشد، تاکید شده است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مشارکت اجتماعی مردم و بررسی نقش آن در رفاه اجتماعی ساکنان منطقه مورد مطالعه می‌باشد.سوال اصلی در این مطالعه بر اساس رابطه بین مشارکت اجتماعی و رفاه اجتماعی قراردارد .فرضیه اصلی به نظر می رسد بین میزان مشارکت اجتماعی و میزان رفاه اجتماعی رابطه وجود دارد.دیدگاه ها و نظریات مختلف بر نقش و اهمیت توسعه و خصوصا ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد شهروندی اجتماعی فعال وعوامل موثر بر آن در بین مردم استان یزد میباشد. روش کلی پژوهش حاضر از نوع ترکیبی لانهای (کیفی در درون کمی) است. دادههای کیفی از طریق مصاحبه عمیق بدون ساختار جمعآوری شده و روش تحلیل دادهها تحلیل مضمون میباشد. بخش کمی تحقیق نیز با روش پیمایش مقطعی انجام شد. حجم نمونه برابر 650 نفر برآورد گردید و شیوه نمونهگیری چندمرحلهای بوده بطوریکه پس از رعایت مراحل نمونهگیری، از چهار شهرستان یزد، تفت، بافق وبهاباد واز هر شهرستان یک شهر ...

با مطرح شدن روزافزون اهمیت شادی در سلامتی روان، رضایت از زندگی، و تقویت قوای روانی انسان برای مقابله با پیچیدگیها و مشکلات دنیای امروز، توجه محققان و اندیشمندان و حتی عوام نسبت به آن بیشتر شده است. در این میان اهمیت میزان شادی دانشجویان، که از اصلی ترین سرمایه های هر جامعه ای محسوب می شوند، طبعاً اهمیت مضاعفی می‌یابد. پژوهش حاضر، در پی آن بود که به بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی دانشجویان بر روی میزان شادمانی آنها بپردازد. با استفاده از نظریات موجود یک چارچوب نظری تلفیقی تدوین و ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت است . دراین تحقیق از نظریه های انتخاب عقلانی، نیازها و انگیزش مازلو ، مناسک کنش متقابل رندال کالینز ، ساختاربندی آنتونی گیدنز ، دال، لـرنـر، ها نتینگتون و ... و در نهایت تحلیل نظری فرضیات پژوهش انتخاب گردید. در این پژوهش جامعه آماری شامل افراد 65-18 سال ساکن حاضر در شهر مرودشت به صورت تصادفی سیستماتیک از 385نفر انتخاب گردید. روش تحقیق پیمایشی بوده و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام شده است. تحلیل داده ...

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه میان میزان سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و نوع سرپرستی آنان انجام گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی می باشد و جامعه آماری کلیه زنان تحت پوشش کلینیک مددکاری اجتماعی کیمیا هستند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش ابزار جمع آوری داده ها فرم اطلاعات بیو گرافیک افراد و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز بوده که به صورت حضوری از زنان سرپرست خانوار پرسیده شد.در قسمت تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، جداول یک ...

مشارکت شهروندی تحت تأثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و عوامل موثر بر مشارکت شهروندی بوده است. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری مورد مطالعه سرپرستان خانوارهای شهر مشهد می‌باشد. نمونه‌ای 182 نفری به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین مشارکت شهروندی، در بین پاسخگویان در بازه (0-100)، 19 /46 بوده که با توجه به سطح معناداری آزمون t-test در حد متوسط رو به پایین می‌باشد. میزان مشارکت شهروندی با متغی ...