عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 199

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در نظریه های نوین توسعه با اتخاذ رویکردهای مشارکتی، برنقش مشارکت در پیشبرد اهداف توسعه که یکی از مهم ترین آنها رفاه اجتماعی می‌باشد، تاکید شده است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مشارکت اجتماعی مردم و بررسی نقش آن در رفاه اجتماعی ساکنان منطقه مورد مطالعه می‌باشد.سوال اصلی در این مطالعه بر اساس رابطه بین مشارکت اجتماعی و رفاه اجتماعی قراردارد .فرضیه اصلی به نظر می رسد بین میزان مشارکت اجتماعی و میزان رفاه اجتماعی رابطه وجود دارد.دیدگاه ها و نظریات مختلف بر نقش و اهمیت توسعه و خصوصا ...

با مطرح شدن روزافزون اهمیت شادی در سلامتی روان، رضایت از زندگی، و تقویت قوای روانی انسان برای مقابله با پیچیدگیها و مشکلات دنیای امروز، توجه محققان و اندیشمندان و حتی عوام نسبت به آن بیشتر شده است. در این میان اهمیت میزان شادی دانشجویان، که از اصلی ترین سرمایه های هر جامعه ای محسوب می شوند، طبعاً اهمیت مضاعفی می‌یابد. پژوهش حاضر، در پی آن بود که به بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی دانشجویان بر روی میزان شادمانی آنها بپردازد. با استفاده از نظریات موجود یک چارچوب نظری تلفیقی تدوین و ...

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی و مشارکت اجتماعی به عنوان یک مولفه اساسی زندگی اجتماعی و جامعه مدنی از موضوعات مهم جامعه‌شناسی به‌شمار می‌رود. مطالعه چگونگی رابطه ارتباطات درونی خانواده به عنوان نخستین عامل جامعه‌پذیری افراد با پدیده مشارکت اجتماعی، امر مهمی در جامعه‌شناسی خانواده می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر مشارکت اجتماعی زنان متأهل شهر اهواز می-باشد. مورد مطالعه پژوهش زنان متأهل 60-20 ساله می‌باشند. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری ا ...

سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد، که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند، اساسا بایدشامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند (فوکویاما، 1379:12-11) . هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان به آسیب های اجتماعی نوپدید در میان جوانان منطقه 15 تهران بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی - پیمایشی ا ...

هدف: مطالعه حاضر با هدف، بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون‌های سالمندی (جهاندیدگان) شهرداری تهران انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه به روش مقطعی انجام شد، تعداد نمونه این تحقیق شامل 200 نفر از سالمندان 60 سال به بالای عضو کانون‌های سالمندی شهرداری تهران درسه منطقه 1،12و 20 است که به روش نمونه‌گیری مضاعف انتخاب گردیدند و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد، پرسشنامه محقق ساخته مشارکت اجتماعی و چک لیست اطلاعات دموگرافیک و روش مصاحبه تک ...

مشارکت اجتماعی شهروندان تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان 18 سال به بالای منطقه های یک (بالا) هفت (متوسط) و هفده (پایین) شهر تهران می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودسنجی و از حجم نمونه 400 نفری با استفاده از جدول کرجس و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از میزان مشارکت اجتماعی متوسط رو به پایین ...

مشارکت اجتماعی از جمله مفاهیم پیچیده در علوم اجتماعی است که قدمت آن به اندازه عمر بشر است و دارای تاریخچه ای بسیار طولانی است. این مفهوم و عوامل موثر بر آن در بررسی های متعددی مورد موشکافی قرار گرفته است؛ لیکن در اغلب این پژوهشها به عنوان مولفه ای از سرمایه اجتماعی مطرح شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا مشارکت اجتماعی را به عنوان متغیری جداگانه در نظر گیرد و تأثیر آگاهی از حقوق شهروندی را بر آن مورد سنجش قرار دهد. همچنین از سویی دیگر این پژوهش درصدد است تا وضعیت شهروندی را توص ...

مقدمه: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که علی رغم اهمیت سبک زندگی، تاکنون مطالعات اندکی درباره آن صورت گرفته است. سبک زندگی شیوه زیستن و شامل الگوی کامل کنش و واکنش فرد در جهان است که به نظر می رسد در ارتقای میزان سلامت اجتماعي افراد جامعه نقش به سزایی داشته باشد. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی سلامت محور و ابعاد شش گانه آن (تغذیه، فعالیت بدنی، مسئولیت پذیری در قبال سلامت، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی) با میزان سلامت اجتماعی و ابعاد آن (انسجام اج ...

مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان در فعالیتهای فوق برنامه به عنوان حضور آگاهانه در فعالیتهائی است که در طراحی، اجرا، ترویج، ارزشیابی، تغییر و بازنگری منتقدانه آن دخالت موثر و کلیدی داشته و از منافع‌اش بهره‌مند شوند. وجود چنین تجربیاتی مشارکتی در فرایند جامعه‌پذیری دانش‌آموزان در دبیرستانها، آنان را برای قبول مسئولیت‌های اجتماعی و انجام کارهای گروهی در بزرگسالی آماده می‌کند. در این تحقیق با استفاده از مدل نظری عمومی جی‌دبلیوگتزلز در تبین رفتار، مدلی تحلیلی ساخته و به شناسائی عوامل مو ...