عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 353

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه مقولۀ مشارکت از مفاهیم عمده و اصلی توسعه پایدار، به شمار می‌رود. مدیران و برنامه ریزان شهری همواره سعی کرده‌اند تا با جلب مشارکت‌های مردم به اهداف خود در زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها به بهترین نحو ممکن نائل آیند. پژوهش حاضر در راستای همین هدف به بررسی عوامل مؤثر در زمینۀ مشارکت مردم در امورخیریه به ویژه وقف پرداخته و سعی کرده که با شناسایی برخی عوامل مهم و مؤثر مسئولین شهری را برای تقویت این عوامل تأثیرگذار بر مشارکت در امورخیریه تشویق نماید. نوع روش تحقیق به کار رفت ...

توسعه ی منابع انسانی عامل کلیدی و پیش شرط ضروری برای دست یابی به توسعه ی پایدار روستایی به شمار می رود. این امر بدون استفاده از ذخیره ی عظیم زنان روستایی غیر ممکن خواهد بود. اهمیت مشارکت زنان روستایی در زمینه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. با وجود تلاش جهانی برای گنجاندن زنان در جریان توسعه ی روستایی، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان ایفای نقش هر چه بیشتر آنان در فرایند توسعه ی روستایی با موانعی مواجه است. زنان روستایی شهرستان کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. وجود مو ...

موضوع پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل جامعه شناختی موثر برآن در دانشگاه بیرجند است.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند که درسال تحصیلی 1388 مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل می دهند که تعداد 363 نفر به عنوان نمونه از این جمعیت انتخاب شده و نحوه ی انتخاب آنها نیز روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است. روش پژوهش در این پایان نامه پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه می باشد مبانی نظری این تحقیق را تئوری مشارکت سیاسی «لستر میلبرا ...

نگارش این پایان نامه با این هدف به انجام رسیده است که ضمن یک بررسی تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و انگلستان پیرامون قراردادهای مشارکت در ساخت به تبیین نقاط اشتراک و افتراق دکترین حقوقی و قوانین دو کشور در این حوزه بپردازد. نتایج و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولا قراردادهای مشارکت در ساخت در زمره عقود معین از مصادیق شرکت مدنی محسوب نمی شود ثانیا در فقه امامیه به لحاظ نوپایی این قررادادها به طور صریح و مستقیم اشراه ای به این قراردادها نشده است . ثالثا مقررات فعلی حق ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عزت نفس مدیران آموزشی ناحیه 2 شهر زاهدان انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه‌ی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهر زاهدان می‌باشد، که از این تعداد 59 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی، و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته با سه مولفه اعتماد،" آگاهی و توجه "و مشارکت و برای بررسی عزت نفس از پرسشنامه ...

در این تحقیق تاثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و زمینه های فکری دانشجویان بر میزان مشارکتشان در فعالیتهای امورفرهنگی و فوق برنامه در دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته. نظریه های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از : نظریه اقتصاد و طبقه کارل مارکس ، نظریه پایگاه اجتماعی ماکس وبر، نظریه قشربندی اجتماعی دیویس و مور، نظریه کارکرد گرایی ساختاری و نظریه نظام تالکت پارسونز، نظریه تضاد دارندورف ، نظریه انتقادی یورگن هابر ماس و نظریه کنش متقابل نمادی بلومر.در این پژوهش روش ...

رشد روز افزون صنعت گردشگری در جهان و اهمیت نقش اینترنت و سرویس های آن در نحوه ارائه خدمات در تمامی صنایع موجب شده است تا مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گروه های سفر از ابزارهای نوین جهت تبلیغات، بازاریابی و در نهایت فروش بسته های سفر استفاده نمایند. از طرفی امروزه مشتریان از انواع مختلف تکنولوژی به خصوص اینترنت به عنوان ابزار مؤثر در جهت تأمین نیازهای خود و خرید اینترنتی بهره می برند. یکی از پیشرفته ترین سرویس های اینترنتی، شبکه های اجتماعی مجازی از جمله فیسبوک هستند که امکان ا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي تمايل معلمان به مشاركت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسي و تأثير ويژگي هاي خصيصه اي موثر بر ميزان مشاركت آنان در سال تحصيلي 1390-1389 انجام شده است. كليه دبيران مقطع متوسطه ناحيه يك آموزش و پرورش شهر مشهد، جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل داده اند. براي پاسخگويي به سؤال اول 120 نفر از دبيران بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي پاسخگويي به سؤال دوم متناسب با تحقيقات از نوع علي- مقايسه‌اي،‌ دو گروه 40 نفره از دبيران در ...

مقدمه : هنگام بستري نوزاد نارس، مادران آنها سطوح بالایی ازتنش را تجربه می کنند. پرستاران ان.آی. سی. یو. بعنوان یک منبع مهم حمایت ازاین مادران شناخته شده اند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مدل حمایتی مراقبت پرستاری مشارکت دو سویه بر تنش و مشارکت والدین در ان. آی. سی. یو بود روش بررسی : مطالعه شبه تجربی و٦۲ نفر از مادراني كه معيار ورود به مطالعه را داشتند ،بررسی شدند. نمونه گيري به صورت مستمر و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تنش والدین و مشارکت دو سویه بود که هنگام پذیرش و ...