عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 990

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پژوهش برآنیم تا مشارکت و شهرسازی مشارکتی و جایگاه مشارکت مردم در شهرایرانی را با درنظرگرفتن واقعیتها تا حدامکان بررسی نموده و با آن آشنا شویم و اهداف و استراتژی های مطلوبی جهت نمادینه نمودن مشارکت را پیشنهاد دهیم . لازم به تذکر است که چون تهران به عنوان قلب فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ایران می تواند نمونه ای برای شهر ایرانی باشد و به همین منظور تحلیل مان را بیشتر با تاکید براین شهر به عنوان نمونه ای برای شهرهای ایرانی متمرکز نمودیم . نتیجه اینکه شهرسازی ...

چکیده تحقیق سرشماری یکی از مهمترین فعالیتهای اماری هر کشوری می باشد که مشارکت کلیه افراد ان جامعه را طلب می کند. از اهمیت سرشماری که بگذریم عوامل موثر بر مشارکت یا عدم مشارکت مردم نیز اهمیت ویژه ای پیدا میکند که با سنجش انها می توان عملکرد و طرز رفتار و نگرش جامعه را تا حد زیادی سنجید.در این پژوهش عوامل موثر بر مشارکت یا عدم مشارکت مردم منطقه 5 تهران را در سرشماری نفوس و مسکن شهر تهران را سنجیده ایم. تعداد نمونه های ما در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران تعداد 328 نفر از سرپر ...
نمایه ها:

امروزه مقولۀ مشارکت از مفاهیم عمده و اصلی توسعه پایدار، به شمار می‌رود. مدیران و برنامه ریزان شهری همواره سعی کرده‌اند تا با جلب مشارکت‌های مردم به اهداف خود در زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها به بهترین نحو ممکن نائل آیند. پژوهش حاضر در راستای همین هدف به بررسی عوامل مؤثر در زمینۀ مشارکت مردم در امورخیریه به ویژه وقف پرداخته و سعی کرده که با شناسایی برخی عوامل مهم و مؤثر مسئولین شهری را برای تقویت این عوامل تأثیرگذار بر مشارکت در امورخیریه تشویق نماید. نوع روش تحقیق به کار رفت ...

در این پژوهش به بررسی کمیت و تغییرات میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری از سال 1372- 1358 در استان های کشور پرداخته است. همچنین با استفاده از رویکرد اجتماعی و اقتصادی، تئوری نوسازی در جهت توضیح نحوه تاثیر برخی از متغیرها و شاخص های جامعه شناسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری مبادرت شد. برخی از نتایج به دست آمده از پژوهش بدین قرارند: 1-میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری طی شش دوره، بین سال های 72-58، نوسان داشته است، اما در مجموع روند تغی ...
 
در سالهای اخیر رویکرد مشارکت و توسعه به میزان بسیار زیادی مورد توجه قرار گرفته است و کارشناسان بر اهمیت مشارکت به عنوان یک ابزار و یکی از اهداف توسعه پایدار تاکید می ورزند، با این وجود باید بپذیریم که مفهوم مشارکت، مفهومی دیرینه دارد و همواره در میان روستاییان بوده است و از دیرباز با زندگی روستاییان پیوند داشته است. نمونه های از این نوع مشارکت را می توان در تشکل هایی که روستاییان به منظور به جریان انداختن امور اقتصادی، خدماتی، اجتماعی - فرهنگی خود تشکیل داده اند، مشاهده نمود ...
نمایه ها:
روستا | 

مشارکت زنان در ایران از گذشته دور وجود داشته است اما مشارکت سیاسی زنان امری جدیدتر به نظر می رسد و مسئله ای است که تحقق آن با تأخیر همراه بوده است. مشارکت اخیر در دوره های مختلف تاریخ ایران همسو با تحولات و شرایط حاکم مسیر پر نوسانی را طی کرده است. بررسی این موضوع با هدف نشان دادن تحولات مربوط به وضعیت مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب صورت گرفته است. اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که تا دوره قاجار مشارکت سیاسی بیشتر در اختیار زنان دربار و وابستگان آن بوده است و تنها از این زمان ...

یکی از عرصه های مهم مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم ، تامین امنیت اجتماعی و مقابله با ناامنی است . اهمیت این حوزه مشارکت ، در بخش ملی و فرا ملی نیز انکار ناپذیر است . بدین معنی که حضور آگاهانه و موثر مردم می تواند زمامداران را در تحقق امنیت ملی ، امنیت منطقه ای و امنیت جهانی یاری نماید ؛ اگر چه صحیح تر این است که بیان شود ، عدم حضور و مشارکت مردم در عرصه تامین اجتماعی در بستر جامعه ، دولتمردان را در ایجاد امنیت ملی و فرا ملی با چالش جدی مواجه می سازد .هدف این تحقیق ، بررسی عوامل ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و نگرشهای آنان نسبت به مشارکت در تصمیم گیریهای آموزشی انجام شده است . این پژوهش با هدف آزمون سه فرضیه زیر به اجراء گذاشته شده است . -1 بین میزان رضایت شغلی معلمان و نگرشهای آنان نسبت به مشارکت در تصمیم گیریهای آموزشی رابطه مستقیم (مثبت) وجود دارد. -2 بین احساس امنیت شغلی معلمان و رضایت شغلی آنان رابطه مستقیم (مثبت) وجود دارد. -3 بین احساس امنیت شغلی معلمان و مشارکت عملی آنان در تصمیم گیریهای آموزشی رابطه مستقیم (مثبت) وجود ...