عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، حوزه ی ادبیات تطبیقی را با ملاحظه ی تفاوت های زبانی و فرهنگی ایران و اروپا در بر می گیرد. بیگانگی به عنوان یکی از برآیندهای جریان مدرنیسم، دغدغه ی بسیاری از نویسندگان سده ی بیستم بود و مسخ و استحاله ی شخصیت، در حکم وسیع ترین جلوه ی بیگانگی در تعدادی از داستان های مدرن آشکار شد. این بررسی در آغاز به سیر پیدایش مدرنیته در اروپا و تأثیر متفکرین سده ی نوزدهم و بیستم همچون مارکس، فروید، نیچه و سوسور پرداخته، نیز ورود مدرنیته به ایران و بازتاب آن در ادبیات وسپس معضلا ...

امروزه،فشارهای روانی سازمانی در زندگی شغلی افراد،مشکلات فراوانی ایجاد نموده و باعث می‌شوند تا افراد بیشتر اوقات زندگی روزمره و زندگی کاری را همراه با هیجانات،تنشها،نگرانیها سرکنند که در اکثر موارد با ظرفیتهای بدنی و روانی آنها سازگار نیست.یکی از این سازمانها،سازمان آموزش و پرورش می باشد.امروزه آموزش و پرورش بیشتر به صورت رسمی و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان دارد که با رشد اخلاقی،اجتماعی،فرهنگی و توسعه علمی صنعتی و اقتصادی بسیار مرتبط است.نگاه گسترده به نقشهای آموزش و پرور ...

یکی از پیامدها و نتایج استرس شغلی، فرسودگی شغلی است که تأثیرات مخربی بر روح و روان کارکنان می گذارد. از طرفی اگر فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان و کادر درمانی اتفاق بیافتد، نتایج نامطلوب آن بر مراقبت از بیمار، رضایت آنان از پروسه درمان و نیز هزینه ها تاثیرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان فرسودگی شغلی کادر درمانی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین(س) بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک که توسط یک نمونه 120 نفری تکمی ...

هدف: این پژوهش به منظور تعیین میزان فرسودگی شغلی در سه بعد خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی و بررسی ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی پرستاران انجام شده است روش: 210 پرستار شاغل در بیمارستان رسول اکرم (ص) بر پایه پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مازلاک و پرسشنامه ی شخصیتی چند محوری مینه سوتا، مقیاس اختلال شخصیت ارزیابی شدند. از این تعداد، 184 پرسشنامه تکمیل گردید و بقیه پرسشنامه‏ها بدون پاسخ بود یا به طور ناقص پاسخ داده شده بود (میزان پاسخ: 6/87%). 4 گروه از افراد مورد بررسی که ب ...

چکیده: هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی فرسودگی شغلی در کارکنان نوبت کار و غیر نوبت کار بر اساس سیکل های بیوریتم در یک مجتمع صنعتی بود. جامعه ی آماری، پرسنل رسمی نوبت کار و غیر نوبت کار یک مجتمع صنعتی (400 نفر زن و مرد) می باشد. طبق جدول مورگان جهت نمونه گیری تعداد 140 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین به عنوان نمونه، انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات برای انجام پژوهش حاضر از دو مقیاس مختلف به شرح زیر استفاده شد: پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون و نرم افزار ب ...

چکیده: زمینه: فرسودگی شغلی توصیف کننده تغییرات منفی در نگرش،خلق و رفتار کسانیست که در مواجهه با فشارهای مرتبط با کار قرار می‌گیرند.این مطالعه با هدف تعیین سطح فرسودگی شغلی بهورزان شهرستان ساری انجام شد. روش‌ها: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی است که بصورت مقطعی در سال 1392 انجام شد.در این پژوهش تمامی بهورزان شاغل در شهرستان ساری(208نفر) مورد مطالعه قرار-گرفتند.ابزار جمع‌آوری‌داده‌ها پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاچ است. پرسشنامه‌ها بصورت حضوری در اختیار کارکنان قرار داده و ...

یکی از رایج ترین مسائلی که کارکنان را در همه سنین مورد حمله قرار می دهد، فرسودگی شغلی است و این مسأله در صورت ادامه می تواند عواقب جبران ناپذیری به جا بگذارد. کارمندان بانک با فشار روانی مواجهند، به طوری که یکی از نتایج این فشارها، بروز فرسودگی شغلی در بین آنهاست. فرسودگی شغلی عوارض زیادی بر سازمان خانواده، زندگی اجتماعی و شغلی آنان برجای می گذارد. هدف از این تحقیق که به روش مقطعی ( توصیفی – تحلیلی ) و به روش کمی پیمایش انجام شده است، بررسی فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه د ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی هوش معنوی با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان شهرکرد انجام شد. در این پژوهش 120 نفر از کارمندان سازمان بهزیستی شهرکرد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از مقیاس سنجش هوش معنوی ناصری و سهرابی با ضریب پایایی 0/92 و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش با ضریب پایایی 0/86 انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، فراوانی درصدی و درصد تراکمی) و آماراستنباطی ( ضر ...

تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه حسابداران شاغل و حسابرسان شاغل موسسات عضو جامعه حسابداران، در استان خراسان رضوی تشکیل داده‌اند. که براساس روش نمونه گیری طبقه‌ای‌– تصادفی،203 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش فرسودگی شغلی از باز نویسی پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ متناسب با محیط کاری ایشان استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش‌نامه ها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ض ...