عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش حاضر بررسی مسایل اجتماعی در دیوان انوری است. در این تحقیق ابتدا کلّیاتی در مورد جامعه شناسی ادبیات ، رابطه ادبیات و جامعه آمده است. سپس انوری، شاعر قرن ششم ایران، معرفی شده و اوضاع اجتماعی عصر انوری بیان شده است. در ادامه ی تحقیق مباحث اجتماعی موجود در دیوان انوری شامل آداب و تشریفات ، ارزش ها ی اجتماعی ، عدالت ، امنیّت ، تصویر زن در دیوان انوری ، جایگاه تصوّف ، طنز و هجو و هزل ، انتقاد از اوضاع زمان ، مسائل اخلاقی ، فرهنگی ، سیاسی واقتصادی مطرح شده است وهر یک از ...

این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی ،جمعیتی وفرهنگی سالمندان منطقه 11 شهر تهران سال 1389 پرداخته است .اهداف پژوهش شامل بررسی عوامل اجتماعی ،جمعیتی وفرهنگی سالمندان بوده است. جامعه آماری شامل 25760 نفر می باشند وحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است که شامل 394 نفر می باشند.روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و طرح تحقیق از نوع مقطعی بوده است.ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده ومصاحبه و مشاهده ابزارهای فرعی بوده اند. پرسشنامه دارای اعتبارمحتوا وسازه ای و همچنین ...

توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه و هدف اصلی توسعه ملی است. اما به نظر می رسد که مشکلات اجتماعی مانع تحقق توسعه اجتماعی می شوند یا دست کم روند دستیابی به آن را به تأخیر می اندازند. یکی از این مشکلات اجتماعی؛ کارکودکان است. کودکان کارگر امروز در سنین بزرگسالی نه تنها به نیروی فعال جامعه در روند تحقق توسعه اجتماعی تبدیل نمی شوند بلکه باری بر دوش جامعه خواهند شد. در این پژوهش به دنبال این هستیم که جهت رابطه همبستگی کارکودک و توسعه اجتماعی را تعیین کنیم. مطالعه تحلیل ...

این پایان‌نامه با تبیین مسائل اجتماعی ایران در سه دهه‌ی 60 ، 70 و 80 خورشیدی، به دنبال یافتن دلایل افول پایگاه اجتماعی گفتمان روشنفکری دینی در دهه‌های 60 و 80 و دلایل گسترش پایگاه اجتماعی این گفتمان در دهه‌ی 70 می‌باشد. نتیجه‌ای که پژوهش حاضر بدان دست یافته، این است که مابین میزان مدنی بودن و توده‌ای بودن جامعه با میزان پایگاه اجتماعی روشنفکری دینی، همبستگی معقولی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، هرچه شاخصه‌ها و مؤلفه‌های جامعه‌ی توده‌ای در جامعه‌ی ایران افزایش یافته است، پایگاه اجت ...

مشارکت زنان در توسعه و مشارکت سیاسی، شاخصی مهم در فرآیند توسعه ی پایدار جامعه محسوب می شود. انتخاب موضوع این پژوهش براساس این اعتقادصورت پذیرفته است که مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی، نقش بسزایی در توسعه و نوسازی هرکشوری دارد. با درک اهمیت این مشارکت هرکشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع ساخته تا زمینه های دستیابی به رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصه ها فراهم گردد. با این وجود به نظر می رسد که مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با موانع و مشکلاتی مواجه ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل نابسامانی اجتماعی و تاثیر آنها در جرایم در شهر قم است. رشد شتابان، شهر را كانون مسايل اجتماعي مي نمايد و سامان اجتماعي شهر را با تغييرات سريع و بي نظمي مواجه می کند که عامل بسياري از جرايم از جمله جرم هاي مورد بررسي ما است. از روش کتابخانه ای برای تهیه مبانی و چهارچوب نظری استفاده شد از روش اسنادی برای داده های سرشماری ها، سالنامه ها و آمار جرم ها بهره برده شد. از روش مقایسه ای و از روش پیمایش برای جمع آوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. جامعه آ ...

هدف از بیان مسئله مطالعه وبررسی تطبیقی شیوه همسر گزینی بین دانشجویان دختر و مادران آنها چه تفاوتهاو شباهتهائی وجود دارد هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه تطبیقی شیوه همسر گزینی بین 2 نسل دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مادران آنها بود. تعداد کل نمونه های انتخاب شده برای این پژوهش 200 نفر بودند که به بصورت تمام شماری نمونه گیری شده بود.و از این نمونه 100 نفر دختران و 100 نفر مادران آنها می باشد این پژوهش از نوع پیمایش وبا ابزار پرسشنامه ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر محرومیت اجتماعی جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود تهیه شده‌است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا جوانان با محرومیت اجتماعی مواجه هستند؟ و چه عواملی بر محرومیت اجتماعی آنان تاثیر گذار است؟ جامعه آماری در این پژوهش کلیه جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود می‌باشد. حجم نمونه‌ی مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران برابر با 397 نفر برآورد شد که در این پژوهش به طور تقریب به 400 نفر افزایش پیدا کرد. تعداد زنان و مردان برابر بوده و تعداد ج ...

فیلم و سینما به عنوان یکی از مهم ترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد و ستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن است. به طوری که می توان ادعا کرد اندیشه ها، عقاید، نگرش ها و در یک روند کلی، فلسفه زندگی انسان ها با فیلم شکل می گیرد، تغییر می کند، اصلاح یا تخریب می شود... . این پژوهش به روش تحلیل محتوا و بر اساس شش هدف زیر به انجام رسیده است: 1- بیان رابطه بین نشانه های کلامی و غیرک ...