عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

تکنیک‌های عددی به منظور حل سیستم معادلات ناشی از تقریبات طیفی و طیفی کاذب . با استفاده از روندهای تکراری موجود و به کمک تبدیلات سریع فوریه یا ضرب ماتریس برای محاسبه (n) Lu یا روش‌های مستقیم ساخته می‌شوند. از نظر محاسباتی، ضرب ماتریسی سریع‌تر از روش تبدیلات سریع فوریه برای N<64 است . به هر حال برای چند جمله‌ای‌های لژاندر این گونه روش‌های تبدیل سریع - نظیر تبدیلات سریع فوریه - وجود ندارد: زیرا نقاط کالوکشینی به نقاط کالوشینی فوریه وابسته نیستند و بنابراین به ناچار ضرب ماتریسی ب ...

در این پایان‌نامه به حل مسائل برنامه‌ریزی خطی و درجه دوم با استفاده از شبکه‌های عصبی پرداخته شده است. ابتدا شبکه عصبی Youshen Xia رفرنس اصلی پایان‌نامه، که اصلاح شد‌ه شبکه عصبی Xin-Yu Wu و همکارانش می‌باشد ارائه شده و همگرایی مطلق این شبکه برای مسائل برنامه‌ریزی ثابت گردید. علاوه بر این، سه شبکه عصبی جدید برای حل همزمان مسائل پرایمال و دوآل طراحی شده است. اولین شبکه عصبی جدید ارائه شده در این پایان‌نامه شکل اصلاح شده شبکه عصبی Xin-Yu Wu و همکارانش می‌باشد که به فرمی دیگر بیان ...