عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به توسعه الگوریتمی می پردازد که در حوزه مسائل طراحی معکوس شکل در معادلات جریان کاربرد دارد. در مسائل طراحی معکوس شکل در معادلات جریان، توزیع سرعت مماسی یا توزیع فشار روی دیواره به عنوان تابع هدف انتخاب می شود. سپس تلاش می شود تا هندسه ای که تابع هدف را ارضاء می کند طراحی شود. الگوریتم های طراحی معکوس شکل با دو رویکرد کلی مستقیم و غیرمستقیم دنبال می شوند. الگوریتم توسعه یافته این پژوهش در دسته الگوریتم های طراحی شکل غیر مستقیم قرار می گیرد که در آن اصلاح شکل طی چندی ...

در دسته مقالات و کتبی که در زمینه شبکه جریانهای پویا تا کنون نوشته شده اند، مبنای کار همگی بر اساس کار آقایان فولکرسون و فورد در سال 1958 بوده است. بدین صورت که آقایان فولکرسون و فورد برای اولین بار بعد زمان را با اختصاص زمان لازم برای انتقال جریان روی هر کمان به شبکه های کلاسیک ، وارد تئوری شبکه های جریان نمودند. چنین شبکه هایی توسط بسیاری از محققان در این زمینه شبکه جریان های پویا نام گرفتند. آقایان فولکرسون و فورد برای اولین بار نیز مسئله بیشترین جریان را در چنین شبکه ها ...

پس ازشبکه های تک کالای, امروزه شبکه های چند کالایی به دلیل کاربردهای فراوان آنها مورد توجه قرار گرفته اند. در این پایان نامه, مسائل مربوط به شبکه های تک کالایی ,چندکالایی و شبکه ها با جریان های ممنوعه را مورد بررسی قرار میدهیم. به طور خاص, مسئله ماکزیمم جریان ممنوعه در شبکه های چند پایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که ممکن است, شبکه توسط مهاجمین مورد حمله قرار گیرد , بدنبال راهی برای مینیمم کردن جریان در شبکه های چند پایانه ای دریال های ممنوعه هستیم. یک روش برای پرد ...

در این پایان نامه دو دسته نامساوی مجاز و معتبر جدا از هم به صورت چند جمله ای داریم .ابتدا ثابت می کنیم که فاصله(شکاف) صحیح از مسئله عدد صحیح استاندارد حتی زمانی که بوسیله نامساوی مجاز ومعتبر تقویت می شود ،باز به یک ثابت کراندار محدود نمی شود .سپس تقویت تسامح (عدول از قیود) برنامه ریزی خطی برای مسئله بیشینه منع شبکه جریان شرح داده می شود، نهایتاً از مسئله ممنوعیت ساده تر یک کاهش تقریبی پایدار و نگه دارنده بدست می آوریم. در ادامه این پایان نامه یک سیستم حمایتی تصمیم گیری، ب ...

یکی از مهم ترین مسائل بهینه سازی در مبحث شبکه، تعیین جریان ماکزیمم از یک راس منبع (مبدا) مفروض به یک راس چاهک (مقصد) مفروض، تحت محدودیت های یالی و بقای جریان است. در این پایان نامه مسئله ی حداکثر جریان را تحت یک سری محدودیت های اضافی، به نام قیدهای جداکننده ی دودویی بررسی می کنیم. در یک شبه یک قید جداکننده دودویی منفی بیان کننده ی این حالت است که از دو یال معین، نمی توان به طور همزمان در یک جواب شدنی جریان ارسال کرد. در مقابل یک قید جدا کننده ی دودویی مثبت بیان کنننده ی این ...

در این پایان‌نامه مسأله ممانعت ماکزیمم جریان شبکه چندپایانی MTNIP را بیان و مدلسازی می‌کنیم. در MTNIP کاربر شبکه قصد دارد ماکزیمم جریان بین K ≥ 3 دسته گره از پیش تعیین شده را بدست آورد. در حالی‌که ممانعت کننده شبکه سعی می‌کند با استفاده از منابع ممانعت محدودی این ماکزیمم جریان را مینیمم سازد. در این پایان نامه این مسأله را با استفاده از دو مدل دقیق و تقریبی مدلسازی کرده و با ارائه نتایج محاسباتی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه می‎‎کنیم. در فرمول‌بندی دقیق، ابتدا این مسأله را ب ...