عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل جایگاه مسئولیت پذیری اجتماعی در نظریه اسلامی از حوزه های مغفول پژوهشی محسوب می شودکه با توجه به حساسیت موضوع و ضروریت های فرهنگیو فقدان تحقیقات در در این حوزه مطالعه حاضر با عنوان"بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی در آموزه های اسلام و دلالتهای تربیتی آن برای معلمان"صورت گرفته است.این مطالعه با بررسی آموزه ها و تفاسیرقرآن و احادیث و مطالعات حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی صورت پذیرفته است. این مطالعه با بررسی آموزه ها و تفاسیر قرآن و احادیث و مطالعات حوزه اجتماعی صورت پذیرفته است، ...

یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش هر کشور پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است، کمک به دانش آموزان و هدایت آنان برای دست یابی به هدف های مطلوب در زندگی، کسب مهارت های فردی، اجتماعی، حرفه ای و اخلاقی، لزوم آموزش مهارت های مسئولیت پذیری را برای رسیدن به این اهداف آشکار می سازد. هدف این تحقیق تحلیل و ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان به عنوان حوزه ای از برنامه درسی پوچ بود. سوالات تحقیق با در نظر گرفتن تحلیل و ا ...

پژوهش حاضر،به منظور تعیین اثربخشی آموزش به شیوه‌ی نظریه‌ی انتخاب گلاسر بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 89-88 انجام گرفت جامعه‌ی پژوهش شامل تمام دختران دانش آموز دوره‌ی راهنمایی مدارس شهرستان گرگان در سال 89-88 بود. نمونه‌گیری به صورت تصادفی صورت گرفت و از بین مدارس راهنمایی آن شهرستان دو مدرسه، که سعی شد که از نظر اجتماعی، اقتصادی یکسان باشند، انتخاب و از بین این تعداد، افرادی که نمرات پایین در مسئولیت‌پذیری(سه خرده‌آزمون انتخاب ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری با مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه شهرستان کنگاور بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده، جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه شهرستان کنگاور بود که از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. وازدوپرسشنامه: مقیاس تاب اوری کانر و دیویدسون برای سنجش تاب اوری و از پرسشنامه مسئولیت پذیری(RE) برای سنجش مسئولیت پذیری و معدل برای سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش سهل انگاری و افزایش مسئولیت پذیری در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه علامه بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی انتخاب شدند و سپس از بین دانشجویان مقطع کارشناسی این دو دانشکده با استفاده از نمونه گیری در دسترس(داوطلبانه) 100نفر که در فاصله سنی 19 تا 24 سال بودند انتخاب شدند. پرسشنامه های سهل انگاری و مسئولیت پذیری در مورد این 100 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی اجر ...

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سطح کنترل عواطف و مسئولیت پذیری دختران متوسطه ایثارگر و عادی شهر شیراز اجرا شده است . جامعه آمای این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر 18-16 سال دبیرستان های عادی و شاهد ناحیه 4 شیراز بوده است . برای انتخاب گروه نمونه شاهد از بین 228 دانش آموز با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی تعداد 140 نفر و برای انتخاب گروه نمونه عادی از بین 3052 دانش آموز با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 341 نفر انتخاب شدند و ابزار گر ...

این تحقیق به بررسی ارتباط ابعاد شخصیت و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی ( 1389-90) می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی رشته های تحصیلی علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی پایه دوم است که در سال90- 1389 در مدارس عادی تهران مشغول به تحصیل می باشند. که از این میان 390 نفر به روش تصادفی خوشه ای برگزیده شده اند و به صورت گروهی توسط اجرای پرسشنامه پنج عاملی نئو و آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت عابدی ...

در تحقیق حاضر که موضوع آن رابطه حضور دانش آموزان ورزشکار مقطع راهنمایی در المپیادهای ورزشی با مهارت های ارتباطی و مسوولیت پذیری آنها می باشد، هدف آن است که مشخص شود آیا حضور این دانش آموزان ورزشکار در تمرینات و مسابقات ورزشی ارتباطی باتوسعه و تعمیم مهارت های ارتباطی و مسوولیت پذیری آنها دارد. مسوولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست می شود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد و یا رد کند. مسوولیت پذیری، در روند صحیح رشد انسان ها پدید می آید. ...

هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان شرکت گاز استان تهران بوده است . روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. پژوهش براساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک در سه سطح واکنش، رفتار و نتایج انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت گاز استان تهران است که از شش ماهه دوم سال 90 تا شش ماهه اول سال 91 در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت کرده اند، می باشد؛ که شامل 237 نفر می باشد. نمونه با جامعه برابر می‌باشد. ابزار اندازه ...