عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ممانعت از جریان بیشینه در شبکه‌ی چند‌پایانه‌ای، مسئله‌ای است که در آن کاربر شبکه می‌خواهد جریان بین ‎ ‎3 یا تعداد بیشتری از گروه گره‌ها را بیشینه کند، در حالی که ممانعت‌کننده با استفاده از منبعی محدود برای ممانعت از جریان در یال‌ها، می‌خواهد این جریان بیشینه‌ی کاربر را کمینه نماید. حالت خاص این مسئله، ممانعت از جریان بیشینه در حالت یک‌پایانه‌ای است. مسئله‌ی مطرح شده در ممانعت از جریان بیشینه در شبکه‌ی یک‌پایانه‌ای مانند مسئله‌ی ممانعت از جریان بیشینه در شبکه‌ی چند‌پایانه‌ای ...

در این پایان نامه الگوریتمی برای محاسبه مرزهای کارایی مسئله ممانعت از جریان بیشینه دوهدفه در شبکه را بررسی می‌کنیم. در این مسئله یک ممانعت کننده مجموعه‌ای از یال‌ها را در یک شبکه ظرفیت‌دار برای ممانعت جستجو می‌کند که بهینه پارتو متناظر با دو هدف، کمینه‌سازی هزینه ممانعت تام و کمینه‌سازی جریان بیشینه هستند. این الگوریتم بخش وسیعی از مرزهای کارایی را با استفاده از مجموع وزنی اسکالر شده دو هدف پیدا می‌کند که آن را با رهاسازی لاگرانژ توصیف می‌کنیم. یک روش شاخه کران ویژه، شامل ش ...

پس ازشبکه های تک کالای, امروزه شبکه های چند کالایی به دلیل کاربردهای فراوان آنها مورد توجه قرار گرفته اند. در این پایان نامه, مسائل مربوط به شبکه های تک کالایی ,چندکالایی و شبکه ها با جریان های ممنوعه را مورد بررسی قرار میدهیم. به طور خاص, مسئله ماکزیمم جریان ممنوعه در شبکه های چند پایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که ممکن است, شبکه توسط مهاجمین مورد حمله قرار گیرد , بدنبال راهی برای مینیمم کردن جریان در شبکه های چند پایانه ای دریال های ممنوعه هستیم. یک روش برای پرد ...

در این مساله، یک شبکه داده شده است که در آن، هر یک از کمان‌ها دارای ظرفیت و هزینه ممانعت مثبتی می‌باشند. در این‌جا، بازدارنده اقدام به ممانعت از جریان در زیرمجموعه‌ای از یال‌های شبکه می‌نماید، به گونه‌ای که بیشترین جریان از گره مبدا به گره مقصد را در شبکه باقیمانده می‌نیمم نموده و در ضمن، هزینه ممانعت یال‌ها نیز از بودجه در دسترس فراتر نرود. در ادبیات نشان داده شده است که این مساله NP- سخت است. در این رساله، ابتدا به بیان نامعادلات معتبر شناخته شده برای مساله می‌پردازیم و ...