عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت تأمین سطح خدمت مطلوب مشتریان در شرایط رقابتی دنیای امروز، بسیاری از سازمان ها را به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجهه با بروز خرابی ها و حملات خرابکارانه ترغیب نموده است. در این پایان نامه یک سیستم خدماتی سلسله مراتبی تو در تو و ظرفیت دار تحت شرایط حمله در سطوح مختلف توسط یک مهاجم بیرونی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادبیات موضوع این مسئله با عنوان «مسئله ممانعت (Interdiction)» مطرح شده است. ماهیت این مسئله به صورت یک بازی دو نفره است. مهاجم تصمیم گیرنده ی مستقل این بازی ب ...

در این پایان‌نامه مسأله ممانعت ماکزیمم جریان شبکه چندپایانی MTNIP را بیان و مدلسازی می‌کنیم. در MTNIP کاربر شبکه قصد دارد ماکزیمم جریان بین K ≥ 3 دسته گره از پیش تعیین شده را بدست آورد. در حالی‌که ممانعت کننده شبکه سعی می‌کند با استفاده از منابع ممانعت محدودی این ماکزیمم جریان را مینیمم سازد. در این پایان نامه این مسأله را با استفاده از دو مدل دقیق و تقریبی مدلسازی کرده و با ارائه نتایج محاسباتی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه می‎‎کنیم. در فرمول‌بندی دقیق، ابتدا این مسأله را ب ...