عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در عصر اطلاعات و فناوری اطلاعات , دانش به عنوان عامل اساسی و منبع حیاتی سازمان ها در عرصه رقابت ، برای دست یابی به مزیت رقابت محسوب می گردد و امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها مطرح می شود سازمان ها براین باورند که بکارگیری مدیریت دانش می تواند به برتری بلند مدت آنها در عرصه های رقابتی منجر شود.مفهوم مدیریت دانش به عنوان یک سلاح رقابتی قدرتمند ، درادبیات مدیریت استراتژیک مورد تاکید قرار گرفته است.با این حال ، پایداری مزیت رقابتی ایجاد شده بواسطه من ...
نمایه ها:

بنگاه های کوچک و متوسط همانند سایر سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری باالزامات رقابتی، نیازمند کسب مزیت رقابتی پایدار هستند. مزیت رقابتی توانایی شرکت ها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا، با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های سازمانی است و بازاریابی صدای مشتری شیوه نوینی در بازاریابی است که با ترکیب بازاریابی و استراتژی و تعامل با مشتریان، موجب ارائه بهترین محصولات و خدمات با مشتریان می شود و از طریق ایجاد و افزایش رضایت و وفاداری مشتریان، تقویت نام و نشا ...

ایران درتاریخ 1384/3/5 به عنوان عضو ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی در‌آمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. آگاهی از مزیت‌ها و عدم مزیت‌های صنایع داخلی، میتواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت تواناییهای کشورها کمک شایانی کند. از آنجا که ایران به عنوان دومین دارنده ذخایرگاز(ماده اولیه صنعت پتروشیمی) جهان شناخته شده و از نیروی کار تقریباً ارزان‌تری نسبت به کشورهای رقیب برخوردار است، لذا پرواضح است که ایران از مزیت‌نسبی در این زمینه برخوردار ...

هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر شایستگی های محوری برروی مزیت رقابتی و عملکردسازمانی درمیان شرکت های فعال درصنعت بیمه ایران بوده تحقیق حاضر ازنظرهدف کاربردی و ازنظر روش جمع اوری داده ها ازنوع توصیفی و پیمایشی است برای جمع اوری داده ها تعداد400 پرسشنامه درمیان نمایندگی های مختلف شرکت هاهی بیمه درتهران توزیع گردید که ازایم میان 359 پرسشنامه قابل استفاده بوده ابزار اماری جهت بررسی فرضیات این تحقیق شامل ازمونهای اماری توصیفی همبستگی اسپیرمن و ت حلیل رگرسیون خطی چندگانه می باشد ن ...

زمینه: بارزترین ویژگی یک مزیت رقابتی مشکل بودن تقلید از آن است و یا در واقع منحصربه فرد بودن آن است که این باعث بوجود آمدن ارزشی متفاوت با ارزش دیگران می‌شود؛ و هم‌چنین نوآوری استراتژیک با به وجود آوردن استراتژی‌های جدید و تغییرها در قوانین صنعت و از بین بردن فرضیه‌های سنتی و بوجود آوردن فرضیه‌های جدید به خلق ارزش‌های جدید برای مشتری می‌پردازد. هدف: هدف این پژوهش این است که عوامل موثر بر مزیت رقابتی با تاکید بر ظرفیت نوآوری استراتژیک بررسی گردد و هم‌چنین با بررسی عوامل موثر ...

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بانک پارسیان تهران است..در این تحقیق برای بررسی مدیریت دانش از مدل پروبست،روب و رومهاردت (2002) استفاده گردیده.روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای به دست اوردن حجم نمونه ازروش نمونه گیری تصادفی ساده (کوکران)استفاده گردیده. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه مزیت رقابتی با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. بر اساس نتایج ازمون کولموگرف –اس ...

پایان نامه حاضر به بحث پیرامون تأثیر استراتژی برون سپاری بر ایجاد مزیت رقابتی با رویکرد مدل پورتر در شرکت زامیاد می پردازد. پس از ارائه ی مدل مفهومی پژوهش بر مبنای مدل عمومی مایکل پورتر، پرسش نامه ای متشکل از 35 سوال مطرح گردیده است، با اثبات روایی و پایایی پرسش نامه ی مذکور، فرضیه ی تحقیق نیز از طریق آزمون ویلکاکسون بدین صورت موردتأیید قرار گرفته است: استراتژی برون سپاری بر استراتژی های کاهش هزینه و استراتژی تمایز و تمرکز و در نهایت ایجاد مزیت رقابتی در شرکت زامیاد تأثیر مست ...

دنیای کسب و کارامروز رقابت روزافزون درعرصه های تجارت بیانگر سازمانهایی است که درپی کسب نتایج مطلوب هستند بنابراین هدف صنایع ازایجاد مزیت رقابتی رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتازازلحاظ عملکردی دربازار است کلید یان مساله شناخت نیازهای مشتری و تمرکز و بهبود عملکرد می باشد بیمه ازارکان فعالیت های اقتصادی است که تضمین کننده بقای آن میباشد بنابراین عملکرد نامناسب آن ساختاردرونی خود را تحت تاثیر قرارمیدهد هدف تحقیق حاضر تحلیل جایگاه مزیت رقابتی درصنعت بیمه ایران میب اشد یافته ه ...

هدف پژوهش حاضر «بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی در شعب منطقه 3 بانک رفاه کارگران» است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک رفاه کارگران شعب منطقه 3 تهران بودند که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها 300 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 169 نفر تعیین گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل دو پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری و کسب مزیت رقابتی می‌باشد. روایی پرسشنامه ها توسط صاحبنظ ...