عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 181

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به مطالعه کمی مزیت نسبی فعالیتهای تولیدی صنایع ایران در سالهای 1367 و 1372 با استفاده از جدول داده - ستانده پرداخته است . معیار در نظر گرفته شده جهت تعیین مزیت نسبی، معیار هزینه منابع داخلی(DRC) است که در واقع هزینه تولید هر واحد کالا را با خالص ارز استحصالی حاصل از صادرات مقایسه می‌کند. در محاسبه هزینه منابع داخلی(DRC) از قیمت‌های سایه‌ای استفاده شده است ، برای این منظور از یک مدل داده - ستانده همراه با برنامه‌ریزی خطی استفاده شده است . (DRC) هزینه منابع داخلی با ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
برنج | 
استان | 
مزیت | 

پارادایم ها در بطن خود حامل قواعد فرصت زا هستند و انسان در نگرش استراتژیک خود ماهیتا به دنبال فرصتها است. وقتی پارادایم ها تغییر می کنند با خود فرصتهای جدیدی را به همراه می آورند. دلیل این امر این است که قواعد جدید، فرصتهای جدیدی را می سازند. در بازارهای پایدار، مدیران می توانند به استراتژی های پیچیده ای اتکا کنند که بر پیش بینی های مفصل از آینده متکی هستند. اما در بازارهای متلاطم پیچیده که می توان در آن ثروت آفرینی کرد، پیش بینی ناپذیری حاکم خواهد بود. در این شرایط، می توان ...
نمایه ها:
مزیت | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
رقابت | 
مزیت | 

چکیده ندارد.

آزمودنی شامل 70 راست دست (35 دختر و 35 پسر) و 70 چپ دست (35 دختر و 35 پسر) شرکت کردند. برای انتخاب از پرسشنامه دست برتری ادینبورو (اولد فیلد 1971)استفاده شد که میانگین بهره برتری جانبی برای افراد راست دست 92 و برای افراد چپ دست 88- بود. بعد از انتخاب آزمودنی‌ها برای انجام پژوهش از تکلیف کامپیوتری پردازش محرک‌های کلی و جزئی (گودرزی 2000) استفاده گردید. در این پژوهش طرح عاملی 2*3*2*2*2 برای بررسی پردازش محرک‌های کلی و جزئی و طرح عاملی 2*2*2*2 برای بررسی میزان وجود تداخل استفاده ...

این تحقیق ضمن شناسايي وضع موجود همه شاخص هاي توسعه به تفكيك بخش هاي مختلف در هر يك از شهرستانها و رتبه بندي انها از نقطه نظر توسعه يافتگي يا محروميت با استفاده از روش هاي علمي به مطالعه نابرابري هاي ناحيه اي جهت فراهم نمودن بستر توسعه منطقه اي و مقايسه شاخص ها در شهرستانهاي يك منطقه در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي می پردازد. استان البرز با ویژگی های منحصر بفرد خود از جمله نزدیکی به شهر تهران و پیوندهای قوی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی میان شهرهای کرج و تهران ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.