عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش مواد تلقیحی بر مبنای استفاده از میکروارگانیزم‌های تحریک کننده‌ی رشد گیاه کلید آینده کشاورزی پایدار خواهد بود. مصرف نهاده‌های شیمیایی در اراضی کشاورزی باعث ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی شده که از جمله مهمترین آنها آلودگی آب و خاک می‌باشد که در نتیجه آن سلامت انسان نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. به همین منظور طرحی جهت بررسی تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم در شرایط تنش کم آبیاری بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی ...