عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تولید حشره کش بیولوژیک باکولوویروس بید سیب زمینی در طی سال 1380، پرورش انبوه حشرات بید سیب زمینی Phthorimaea operculella در آزمایشگاه انجام و سپس آلوده سازی تخم حشرات کامل بید سیب زمینی و غده ها به سوش ویروس CIP و نمونه ویروس جمع آوری شده از منطقه دامغان (شهر دیباج) انجام گردیده تولید لارو آلوده به ویروس در طی سه مرحله انجام و مجموعاً 1800 لارو آلوده به ویروس استحصال گردید. لاروهای آلوده به ویروس مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفت. کنترل کمی نمونه های ارسالی حاکی از حدو ...

مشاهده و جمع‌آوری انبوه حشرات بالغ سوسک آلکولید از روی علفهای هزر حاشیه مزارع و تا حدی از روی خوشه‌های گندم واقع در کناره مزارع -2 ظهور حشره بالغ از لاروهای پرورشی آلکولید جمع‌آوری شده از مزرعه سیب‌زمینی در آزمایشگاه خسارت این لاروها شبیه خسارت Elateridae می‌باشد. -3 مشاهده تخم‌ریزی و ثبت مشخصات تخم‌های سوسک آلکولید در آزمایشگاه. -4 مشاده خسارت شدید کرم طوقه بر و بعا کرم سفید ریشه به غده‌های بذری مادری و دختری در ایستگاه جلگه رخ. -5 خسارت کرم مفتولی در ایستگاه جلگه رخ در مقای ...

در مرحله نمونه‌گیری تعداد 8 روستا از منطقه مورد مطالعه انتخاب گردیده و تکمیل پرسشنامه‌های مربوط در دست اقدام است . ...

کوددهی مزارع براساس خاک به میزان 300 کیلوگرم سولفات پتاسیم، 300 کیلوگرم اوره، کود میکرو 25 کیلوگرم در هکتار بوده است و مقدار 5 تن نیز کود مرغی در هکتار داده شده است عملکرد محصول طرح 29280 کیلوگرم و عملکرد شاهد 23400 کیلوگرم در هکتار بوده است . ...

طی ماموریتی به منطقه مورد بررسی، از سه مزرعه که به نظر می‌رسد دچار عارضه کمبود روی نباشند نمونه‌برداری شد. نمونه‌هایی از خاک ، برگ و ریشهن بوته‌های سیب‌زمینی جمع‌آوری شد و به تحقیقات کشاورزی اصفهان جهت بررسی و تعیین مقدار عناصر میکرو و ماکرو خاک و برگهای سیب‌زمینی منتقل شد. مزارع سیب‌زمینی که در سال 76 زیر کشت سیب‌زمینی بودند در سال 77 بصورت آیش و یا زیر کشت گندم قرار گرفته بودند. نتایج حاصل از تجزیه خاک و برگهای بوته‌های سیب‌زمینی نشان داد که علیرغم ظاهری نبودن علائم کمبود ر ...

در یک آزمایش بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 6 تیمار، اثر علفکشی شعله‌افکن در مقایسه با علفکشهای معمول در مزارع سیب‌زمینی مورد بررسی قرار گرفت . تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 3 لیتر پاراکوت قبل از سبز شدن سیب‌زمینی ولی بعد از سبز شدن علفهای هرز، %75 کیلوگرم متریبوزین قبل از سبزشدن سیب‌زمینی و علفهای هرزه سوزانیدن علفهای هرز در یک تیمار همزمان با تیمار پاراکوت و در تیمار دیگر در اوایل سبز شدن سیب‌زمینی، شاهدهای با و بدون علف هرز. نتیجه آزمایش نشان داد که کلیه تیمارهای مبارز ...

نمونه های کرم های مفتولی خسارت زا از مزارع مختلف منطقه اردبیل جمع آوری شد و در آزمایشگاه جهت شناسایی حشرات کامل مورد پرورش قرار گرفتند. از بین حشرات کامل حاصل در شناسایی اولیه بعمل آمده توسط مجری مسئول غالب نمونه ها تحت عنوان ‏‎Omophalus sp. (col.alleculidae)‎‏ تشخیص داده شدند که جهت تشخیص دقیق نام گونه به بخش رده بندی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردیده که تا این تاریخ علی رغم پیگیری های بعمل آمده هیچ پاسخی در مورد تایید یاردتشخیص اولیه یا شناسایی گونه مربوطه د ...

در اجرای طرح مزبور 45 گونه علف هرز مهم از مزارع سیب‌زمینی در مناطق مجن، پشت بسطام (شاهرود) و چهار ده کلاته (دامغان) جمع‌آوری که با تائید بخش گیاهشناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی نامگذاری و بطور استاندارد در هرباریوم، نگهداری می‌شود و همچنین گونه‌های مهم و خسارتزا به تفکیک مناطق تعیین گردیده است ، گونه‌های بااهمیت و خسارتزا عبارتند از: 1- Setaria viridis ...

تشخیص حضور و برآورد سطح کلونیزاسیون VAM در گیاه سیب‌زمینی و همچنین شناسایی فلور میکوریزی خاکهای مزارع سیب‌زمینی اطراف شاهرود هدف اجرایی این طرح است . چون میکوریز جذب عناصر مختلف و فسفر را در گیاهان افزایش می‌دهد و با توجه به نبود شناخت کافی از پراکندگی این قارچ در ایران، شناسایی و حضور جنسهای مختلف در مزارع سیب‌زمینی که یکی از محصولات عمده شاهرود است ، ضرورت دارد. در این طرح چند ایستگاه در مزارع سیب‌زمینی در نظر گرفته شده و نمونه‌برداری در طی یک سال از مزارع انجام ...