عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین سهم فتوتیپی و ژنوتیپی پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و دستیابی به مشخصات تیپ ایده‌ال گندم پائیزه در اصفهان در سال زراعی 71-72 در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف آباد آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار پیاده شد. مواد آزمایشی شامل شش رقم گندم اصلاح شده آزادی، امید، بزوستایا، روشن2- قدس و کرج 2- و14 لاین آزمایشی بود. اختلاف 19 روزه ژنوتیپ‌ها در گلدهی تحت تاثیر دمای محیط به 4 روز در گرده افشانی و 8 روز در رسیدگی تقلیل یافت تعداد پنجه در ...

تعیین تراکم مطلوب برنج و عکس‌العمل عملکرد و اجزا عملکرد نسبت به تراکم و آرایش کاشت ، جهت حصول حداکثر عملکرد برای کشاورزان و همچنین محققان ضروری است . به همین منظور آزمایشی در تابستان 1374 در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف‌آباد اصفهان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد. رقم "زاینده‌رود" در فواصل ردیف 15، 25 و 35 سانتیمتر و فواصل کپه در روی ردیف 10، 15 و 20 سانیتمتر در شرایط غرقابی و به صورت نشاکاری با 3 نشا در هر کپه مورد کشت قرار گرفت . می ...