عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی دومتغیری و دوگروهی میباشد که بمنظور بررسی میزان شیوع و علل احتمالی مرگهای داخل رحمی در خانمهای باردار انجام شده است . دراین تحقیق، جامعه پژوهش شامل خانمهای بارداری که دچار مرگ‌های داخل رحمی جنین شده‌اند طی سالهای 1368-1370 در مراکز منتخب آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند. نمونه پژوهش شامل دو گروه : در گروه مورد شامل 90 زن بارداری که دچار مرگ داخل رحمی جنین شده‌اند می‌باشد. در گروه شاهد 90 زن بارداری که زایمان کرده‌اند و نوزاد ز ...
نمایه ها:
1368-1370 | 
زن |