عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پایان‌نامه حاضر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (به عنوان یکی از قدرتمندترین سیستمهای ارزیابی، تحلیل و تصمیم‌گیری) و استانداردهای شهری و شاخص‌های تاثیرگذار؛ توزیع مراکز خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منطقه 5 شهر تهران تحلیل و ارزیابی گردید و در نهایت بهترین مکانها جهت ساخت مراکز خدمات بهداشتی و درمانی جدید ارائه شد. هدف از این تحقیق ارزیابی و تحلیل مراکز خدمات بهداشتی و درمانی منطقه و در نهایت مکان‌یابی بهینه‌ای برای مرکز درمانی جدید و همچنین ارائه پیشنهاداتی به ...

هدف کلی این پژوهش عبارت بود از ارزیابی اثرات برنامه رابطین بهداشت بر تغییر آگاهی و عملکرد بهداشتی خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری، شهرهای تهران (منطقه جنوب)، سنندج و شهرکرد. این پژوهش به روش نیمه تجربی انجام گرفت ، جامعه آماری مورد پژوهش عبارت بود از خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری، شهرهای تهران (منطقه جنوب) و سنندج و شهرکرد. روش اجرای مطالعه به این صورت بود که ابتدا در هر یک از شهرهای مورد مطالعه یک مرکز بهداشتی درمانی شهری که برنامه رابطین بهداشت د ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی دیدگاه ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در باره نقش و فعالیتهای ماما در مراقبتهای اولیه بهداشتی در سال 1375 انجام شده است . واحدهای مورد پژوهش در این تحقیق شامل 160 ماما می‌باشد که در مراکز بهداشتی درمانی در زمان انجام پژوهش شاغل بودند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای مشتمل بر خصوصیات دموگرافیک و سئوالات مربوط به فعالیتهای ماما در مراقبتهای اولیه بهداشتی بود. یافته‌های پژوهش در ...

دانشکده های پزشکی، به روابط عملی خوبی با نظام های سلامت که دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان آنها در آنجا به آموزش و کار خواهند پرداخت، نیاز دارند. با پیچیدگی فزاینده و افزایش هزینه های ارائه خدمات سلامت، این دو عنصر وابستگی متقابل بیشتری یافته اند، اما همیشه به صورت شریک و همکار عمل نمی کنند. تغییرات اخیر در سازماندهی و محتوی دوره آموزش پزشکی عمومی، عکس العملی طبیعی به بازسازی ساختار مراکز خدمات سلامت بوده است. به عنوان مثال، بیمارستان های آموزشی سنتی، تخصصی تر شده اند و ...

با توجه به Patient Assessment انجام شده در منطقه 11 تهران و مشاهده شیوع بالای گواتر، بر آن شدیم تا به بررسی شیوع گواتر در منطقه 11 تهران بپردازیم و معیاری هر چند ناقص برای بررسی نتیجه طرح کشوری کاهش شیوع گواتر که در سال 68 آغاز شده بدست آوریم، در این بررسی متغیرهائی انتخاب شدند تا میزان ارتباط آنها با گواتر سنجیده شود که عبارت بودند از سن، جنس ، سطح سواد والدین، معدل دانش‌آموزان، سابقه فامیلی، و سابقه مصرف نمک یددار، در این مطالعه 2 مدرسه یکی دخترانه و دیگری پسرانه از منطقه 1 ...

مهمترین وظیفه پزشکان عمومی اداره بیماران سرپائی در مطب یا مراکز بهداشتی درمانی می باشد و علیرغم اینکه نظر ها امروزه به سوی آموزش طب سر پایی معطوف شده، اما آموزش فعلی، آموزشی کلاسیک مبتنی بر بالین بیمار میباشد، لذا بر آن شدیم تا نظر پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی را که در اولین سطح ارجاع قرار دارند، نسبت به آموزش طب سرپائی جویا شویم. در این مطالعه، 85نفر(8/52% ) نگرش پزشکان با سال فراغت از تحصیل، دانشگاه محل تحصیل و جنس وجود نداشته است. 139 مورد (3/86%) بیمارستانهای دانشگاه ...

لیشمانیوز جلدی از مهمترین بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان در ایران است . این بیماری در سالهای اخیر به صورت یکی از مهمترین معضلات بهداشتی در نقاط مختلف استان یزد ، به ویژه در شهرستان اردکان در آمده است . مطالعات انجام شده در سالهای گذشته نشان دهنده استقرار یک کانون جدید لیشمانیوز جلدی روستایی ‏‎(ZCL)‎‏ با عامل ‏‎Leishmania Major‎‏، مخزن ‏‎Rhombomys‎‏ و ‏‎Meriones Libycus‎‏ و ناقل ‏‎Phlebotomus Papatasi‎‏ در این منطقه می باشد . با توجه به شیوع بسیار بالای بیماری در 2 ...