عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معلولین بخش قابل توجهی از شهروندان جامعه را به خود اختصاص می دهند، بدین ترتیب توجه به ایشان نیازمند عنایت به اقشار و ویژگی آنان است.مطالعات گذشته نشان می دهد چالش های جدی پیشه روی دسترسی سازنده معلولین به امکانات و ساختمانهای درمانی در ایران وجود دارد. پژوهش در انتهای خود راه حل هایی را ارائه می کند که در صورت و عنایت و توجه ویژه به آنها معلولین میتوانند دسترسی مناسب و شایسته ای را به موقعیت های درمانی داشته باشند. از این مفهوم بر اساس چهارچوب نظری پژوهش با عنوان عوامل موثر ب ...

هدف: هدف از این تحقیق تعیین میزان افسردگی والدین کودکان فلج مغزی و عوامل همبسته با آن در مراکز روزانه توانبخشی شهرستان کرمانشاه بود روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه توصیفی-تحلیلی به روش مقطعی انجام شده است. والدین 92 کودک فلج مغزی(92 پدر و 92 مادر)به روش تمام شماری پس از اخذ موافقت آگاهانه وارد مطالعه شدند. ابزارهای پژوهش شامل نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی بک – II ( II – BDI ) برای سنجش نشانه ها و شدت افسردگی، پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و بررسی برخی از ع ...

در حيطه دريافت خدمات سلامت، هر بیمار بدون درنظر گرفتن سن، جنس، نژاد و دیگر تفاوت ها، از حق آگاهی، انتخاب، احترام، رازداری، حفظ حریم شخصی، مراقبت و درمان صحیح، محافظت و اعتراض بر خوردار است. وظیفه درمانگر نیز رعایت حقوق بیمار است که لازمه آن داشتن آگاهی و نگرش مناسب به این حقوق و سپس رعایت آن است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است كه با روش مقطعی انجام گردیده و در آن رابطه ميزان آگاهي و نگرش كارشناسان توانبخشي از حقوق بيمار با ميزان رعايت آن درمراكز بهزيستي شهرتهران در ...

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت پاسخدهی نظام ارائه خدمات توانبخشی به معلولین مراکزتوانبخشی روزانه غیردولتی جسمی ـ حرکتی و مراکزذهنی زیر 14 سال از دیدگاه خانواده های آنها می باشد. روش بررسی: این مطالعه ازنوع مقطعی توصیفی بوده که نمونه های تحقیق 67 نفر والدین دارای معلولین جسمی-حرکتی و 70 نفر والدین دارای معلولین ذهنی کمتر از 14 سال از مراکز توانبخشی روزانه غیردولتی جسمی-حرکتی وذهنی شهرهای ساری و قائمشهر بودند که به روش تمام شماری انتخاب شدند. این مطالعه با است ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392، بر اساس ویژگیهای فردی کارکنان بود. این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از 183 نفر کارکنان مراکز درمانی - توانبخشی تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1392 که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار گریگوری ...

هدف: این مطالعه با هدف بررسی شکاف بین انتظار و ادراک مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه کارکنان در مراکز توانبخشی غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی شهر گرگان، و تحلیل شکاف با استفاده از رویکرد فازی در سال1390- 1389، انجام شده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی بوده و به روش مقطعی صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان مراکز توانبخشی غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی شهر گرگان در سال 1390- 1389، مشتمل بر 320 نفر بودند. با توجه به معیار های ورود و خروج کلیه افرادی ...

درمان اعتیاد به شیشه از جمله دشوارترین درمان‏ها است. طبق منابع علمی بهترین درمان‏ها برای این گروه از معتادان، آن‌هایی هستند که با نیازهای این افراد سازگار باشند. برای رسیدن به این هدف درک و شناسایی تجارب افراد معتاد به شیشه در جریان ترک، می‏تواند شناخت ارزشمندی از چگونگی تجربه شدن آن روش درمانی و تأثیر‌ات آن بر بیماران فراهم آورد. هدف این مطالعه شناسایی تجارب معتادین به شیشه در جریان درمان بود. این مطالعه، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام گرفت. مکان انجام مطالعه مرکز ب ...

مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه تاثیر روشهای رایج گفتاردرمانی و پکس بر رشد مهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده بی کلام 8-4 ساله پرداخت. در این مطالعه 10 کودک درخودمانده بدون کلام شامل گروههای کنترل و آزمایش با روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و از لحاظ شاخصهای رشدی گوش کردن، زبان دریافتی،زبان بیانی،گفتار،شناخت و ارتباط اجتماعی با یکدیگر همتاسازی شده بودند. مداخله در هر دو گروه به مدت 3 ماه بطور 24 ساعت انجام شد. یافته ها نشان دادند که هر دو گروه ...

اعتیاد عبارتست از مسمومیتی مزمن و متناوب که در اثر استعمال یک داروی طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده و در نهایت باعث ایجاد یک سری ناراحتی جسمانی_روانی و یا وابستگی های روانی در فردمی شود که هم برای فرد وهم جامعه مضر است ،لذا لزوم درمان این بیماری یا بعبارتی مسئله اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد.با توجه به موقعیت ویژه استان یزد و از آنجا که در خصوص عوامل موثر در درمان اعتیاد در شهرستان یزد مطالعه ای انجام نشده در این تحقیق سعی شده با مقایسه دو شیوه درمان رایج که یکی بیشتر از طریق دارو ...