عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

هدف پژوهش تهیه شناسنامه یکایک مراکز تربیت معلم و درجه‌بندی مراکز تربیت معلم بر مبنای امکانات فیزیکی و انسانی است . جامعه آماری کلیه مراکز تربیت معلم کشور ایران است و نمونه‌گیری در آن صورت نگرفته است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته ها نشان می‌دهد که با اجرای این تحقیق شناسنامه کلیه مراکز تربیت معلم کشور تدوین گردیده و در نتیجه جهت انجام برنامه‌ریزیهای گوناگون واحدهای دفتر تربیت معلم، اطلاعات بسیار جامع و ضروری از وضعیت عوامل و امکانات آموزش عم ...

در مورد فرضیه 1 دانشجویان مراکز تربیت معلم از نحوه برخورد مسئولان و کارگزاران مراکز و اداره و کنترل مراکز راضی هستند. در مورد فرضیه 2 نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سطح نگرش و رضایت از اساتید در حد متوسط خوب است و دانشجویان مراکز رابطه‌ای در حد متوسط خوب با اساتید مرکز دارند. در مورد فرضیه 3 دانشجویان مراکز تربیت معلم از اقدامات پرورشی در مراکز رضایت دارند. سطح رضایت و نگرش دانشجویان مراکز تربیت معلم از اقدامات پرورشی مراکز در طیفی از متوسط، متوسط بالا تا ناراضی است . در مو ...

هدف این طرح بررسی ویژگیهای خانوادگی ، شخصی و تحصیلی پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم استان اصفهان در رشته‌های مختلف در سال تحصیلی 70 - 69 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 1625 نفر دانشجوی دختر و پسر (47%دختر و 53%پسر می‌باشد. تکنیک جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه بوده است . روش این پژوهش توصیفی می‌باشد. مهم ترین یافته‌های این پژوهش عبارتند از ، 1 - میانگین ، معدل دیپلم پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم 4 ˆ 12 بوده است . که خود بیانگر ضعف علمی پذیرفته شدگان تربیت معلم می‌باشد 2 - شغل پدر ...

هدف از این تحقیق شناخت میزان مسائل و تنگناهای آموزشی مراکز و سطح رضایت و میزان نگرش دانشجویان از مراکز از این مسائل می‌باشد. روش تحقیق به صورت پیمایشی یا بررسی Survey-reserch است شیوه نمونه‌گیری کاملا انتخابی ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسشنامه روشهای آماری تهیه جداول منحنی و نمودارهای آماری میانگین درصد انحراف معیار همبستگی نتایج دانشجویان از تدریس اساتید رضایت دارند. عملکرد مراکز تربیت‌معلم استان یکسان است عملکرد اساتید فوق‌لیسانس و بالاتر در نظر دانشجویان بهتر از اساتید با ...
 
چکیده ندارد.