عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش فوق تلاشی است به منظور شناسایی علت‌یابی و ارائه راه حلی جهت رفع موانع عمده اجتماعی توسعه شهرستان بیرجند که در سه محور کلی بیان گردیده‌است . در محور اول، درپی محاسبه میزان توسعه یافتگی بیرجند هستیم و جهت این منظور شاخصهای توسعه شهرستان رامحاسبه نموده‌ایم . بدلیل اینکه آمار و اطلاعات خام راجع به شاخصهای‌آموزش و بهداشت و درمان که مشخصه‌های مهمی از توسعه یافتگی اجتماعی هستند و آمار خام اینها موجود بود. محور کارمان بر توسعه اجتماعی قرار گرفت و به محاسبه شاخصهای اجتماعی توسعه ...