عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر اساس برنامه سازمان بهداشت جهاني بر سبك هاي دلبستگي نوجوانان دختر مراكز شبانه روزي بهزيستي شهر تهران تنظيم گرديده است.در اين پژوهش فرض شد كه آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سبك هاي دلبستگي موثر مي باشد و در راستاي بررسي اين موضوع 3 فرضيه مطرح شد. به منظور بررسي اين فرضيه هاي پژوهشي به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي 30 دانش آموز 18-14 ساله به صورت تصادفي از دو مركز شبانه روزي انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزماي ...

استرس شغلی نتیجه‌ی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی‌های فردی شاغل است، در مواردی که خواست‌های محیط کار فراتر از توان فرد قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان و عوامل موثر بر استرس شغلی در کارمندان دارای معلولیت جسمی حرکتی و مقایسه آن با کارمندان فاقد معلولیت در بهزیستی تهران بزرگ انجام پذیرفت. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و به شیوه مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه آماری آن کارمندان شاغل در ستادها و مراکز بهزیستی تحت پوشش بهزیستی تهران بزرگ بودند. روش نمونه گیری از نوع مور ...

مطالعه‏ی کیفی حاضر به بررسی و واکاوی فرهنگ فقر در بین خانواده‎های تحت پوشش سازمان های کمیته امداد و بهزیستی ساری پرداخت. این تحقیق با ترکیب دو نظریه‏ی فرهنگ فقر اسکار لوئیس و رویکرد تفسیری گیرتز در صدد بوده‎است تا در درجه اول ماهیت و ابعاد فرهنگ فقر را در بین افراد مورد مطالعه آشکار ساخته و همچنین سیاست های حمایتی سازمان های کمیته امداد و بهزیستی را مورد ارزیابی قرار دهد. بر همین اساس، با اتخاذ روش‏شناسی کیفی، 39 نفر از افراد تحت پوشش و مددکاران سازمان‎های بهزیستی و کمیته امد ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی تهیه شده است .از میان عوامل متعددی که ممکن است رضایت شغلی از آن متاثر باشد در این پژوهش تاثیر سرمایه اجتماعی بر این پدیده مدنظر بوده است چرا که سرمایه اجتماعی و شاخص های مربوط به آن که با روابط انسانی و سرمایه های اجتماعی هر فرد سر و کار دارند می توانند رضایت از کار ،حرفه و محیط کاری را موجب گردند.برای سنجش سرمایه اجتماعی سعی شد به تبیین این موضوع پرداخته شود و چارچو ...

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت پاسخگویی به این پرسش که کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به اختلالات نافذ رشد استفاده کننده از خدمات مراکز درمان توانبخشی کودکان اتیستیک شهر تهران چگونه است ؟ وضعیت این مادران از نظر کیفیت زندگی در چهار بعد فیزیکی، اجتماعی، روانی و محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند اتیستیک استفاده کننده از خدمات مراکز غیردولتی تحت نظارت ستاد ساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن شهر تهران می باشد. حجم نمونه شام ...

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تاثیراندیشه های تربیتی پستالوژی در مربیان تربیتی خانه کودکان ونوجوانان بهزیستی خراسان رضوی در سال 89 می باشد. ما آراء کلی و اهداف وروشهای دانشمند سویسی یوهان هاینرش پستالوژی و نظریات ایشان را در خصوص ساختار فیزیکی و ساختار روانی خانه کودکان و نوجوانان از منابع فارسی موجود ومنابع خارجی در دسترس جمع آوری نمودیم .و براساس تاثیر این نظریات در نظر مربیان خانه کودکان ونوجوانان فرضیه های را مطرح کردیم و داده های از مراکزی که در استان خراسان رضوی به صورت ...

در این تحقیق، میزان خشونت خانگی علیه زنان در شهر خرم آباد از طریق پژوهش کمی و پیمایشی ( تهیه پرسشنامه از 210 نفر زن مورد خشونت واقع شده ) با روش نمونه گیری طبقه ای، بررسی شده است. درچهارچوب نظری، از نظریه های نظارت اجتماعی، یادگیری اجتماعی، نظریه های نقش، نظریه رندل کالینز و ملوین تامین و نظریه منابع بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، میزان خشونت خانگی در بازه (1- 5)، معادل 90/3 بوده که در حد بالامی باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می دهد که بین خشونت خانگی و ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت عمومی و کیفیت زندگی در دختران 15 تا 18 ساله ناشنوا ، نابینا و عادی استان تهران است . جامعه آماری در این پژوهش کلیه دختران ناشنوا و نابینای 15 تا 18 ساله مراجعه کننده به مجتمع های بهزیستی استان تهران در سال 1389 می باشد که با استفاده از روش علی – مقایسه ای از سه گروه سی نفری به عنوان نمونه استفاده شد شامل سی نفر دختران عادی به عنوان گروه مقایسه و همتا با دو گروه سی نفره از دختران که به صورت در دسترس انتخاب شدند .در این پژوهش از دو آزمون استفاده ...

در این پژوهش فرار دختران به عنوان پدیده‌ای که عامل ایجاد اختلال در نظم اجتماعی است مورد بررسی قرار گرفته است. این سوال در این زمینه قابل طرح است که فرار دختران به عنوان یک پدیده اجتماعی را چگونه می‌توان در ارتباط با دیگر پدیده‌های اجتماعی و جامعه در کلیت آن توضیح داد و تبیین نمود؟ نظر به اینکه ماهیت و محتوای سرمایه اجتماعی به گونه‌ای است که با مسائل مطرح در حوزه اجتماعی در ارتباط قرار می‌گیرد. می‌توان این فرض را معتبر در نظر گرفت که سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهای موثر بر فرار ...