عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از بررسی حاضر که به روش مقطعی و از نوع توصیفی و تحلیلی می‌باشد، مقایسه وضع تغذیه کودکان 35-24 ماهه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید باقدرت جوپاری (حاشیه شهر کرمان) بین مقطع زمانی پیش با پس اجرای برنامه مداخله‌ای آموزش تغذیه و شناخت برخی عوامل موثر بر آن می‌باشد. در سال 1376 به منظور پی بردن به هثر دو سال آموزش تغذیه داده شده به مادران، تعداد 124 کودک 35-24 ماهه‌ای که بیش از یکسال در آن منطقه سکونت داشتند انتخاب و وضع تغذیه آنها با 60 کودک همین گروه سنی که بطور تصادفی در ...