عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماریهای ایسکمیک قلب مهمترین عامل مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای در حال توسعه و صنعتی می باشد. در این مطالعه بصورت توصیفی و مقطعی ظرف مدت 6 روز مراجعین به درمانگاه 13 آبان شهر ری بصورت سرشماری مورد مصاحبه قرار گرفتند حداقل سن 18 و حداکثر 74 سال بود. میانگین و نمای مطالعه شوندگان به ترتیب 4/30 و 25 سال بود. از نظر میزان تحصیلات به ترتیب فراوانی: ابتدایی یا نهضت 33% راهنمایی 26% دبیرستان 19% بیسواد 15% و دیپلم و بالاتر 7% بودند. از نظر وضعیت سکونت 47% بومی 46% مهاجردائمی و 7% ...