عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 194

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که به منظور مقایسه رشد جسمی (قد، وزن، دور سر) شیرخوران 2 الی 12 ماهه منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی - درمانی احمدی که رابطین بهداشت فعالیت دارند با منطقه‌ای که فعالیت ندارند، در سال 1376 صورت گرفته است . در این پژوهش نمونه‌گیری به صورت مبتنی بر هدف انجام شده و جامعه پژوهش (424 نفر) بعنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که 212 نفر از این تعداد در گروه مطالعه در گروه شاهد قرار داشتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، پرسش‌نام ...
نمایه ها:
نوزاد | 

سو تغذیه از مشکلات عمده سلامت عمومی در کشورهای در حال توسعه بشمار می آید. سو تغذیه منجر به کاهش رشد فیزیکی و فکری کودکان کاهش مقاومت بدن در مقابل امراض و در نتیجه مرگ و میر آنان می شود. امروزه 150 میلیون کودک زیر پنج سال در سراسر دنیا دچار سو تغذیه می باشند. در حالیکه آگاهی و تجربه کافی در زمینه برنامه ریزی ها و روشهای پیشگیری از سو تغذیه موجود است. امروزه ویژگیهای این برنامه در تشخیص کودکان در معرض خطر سوتغذیه در پیگیری رشد کودکان و پاسخ به سوالات و مجهولات برنامه پوییدن دان ...

جهت بررسی وقوع هر یک از تظاهرات رنتگنوگرافیک سل ریوی و ارتباط آن باسن، جنس، وضعیت و کشت خلط و همچنین لوبهای درگیر ریه و ارتباط آن با سن و جنس از 138 بیمار تحت پوشش مرکز مبارزه با سل کرمان از ابتدای تأسیس مرکز تا آذرماه 73 پژوهش بعمل آمد. بر اساس این بررسی بین نوع ضایعه رنتگنوگرافیک ریوی و جنسی ارتباط معنی داری وجود نداشت بین نوع ضایعه رنتگنوگرافیک و سن و همچنین بین نوع ضایعه رنتگنوگرافیک و وضعیت کشت خلط، ارتباط معنی داری وجود داشت. بین نوع ضایعه رنتگنوگرافیک و وضعیت ‏‎PPD‎‏، ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت رشد کودکان 60-0 ماهه و برخی عوامل موثر بر آن در روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشت شمیرانات است. دراین مطالعه تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی، بهداشتی، عوامل مربوط به مادر و عوامل مربوط به کودک بر روی سه نمایه وزن برای سن-قد برای سن و وزن برای قد کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. ...
نمایه ها:
کودک | 
روستا | 
تهران | 

‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏قرصهای جلوگیری از بارداری ترکیبی از پر مصرف ترین و موثرترین روش های پیشگیری از حاملگی می باشد.مصرف قرص در ایران حدود 40 درصد از کل روشهای پیشگیری را شامل میشود و تحقیق در مورد اثر بخشی و عوارض این داروها از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در این تحقیق سعی شده است میزان اثر بخشی قرص بر اساس عوارض حین مصرف و وقوع حاملگی ناخواسته در خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهد تعیین گردد تا بتوان تصویر روشن تری از اثرات مختلف کنتراسپتیوها ارائه داد. این مط ...

این پژوهش یک مطالعه همبستگی است که به منظور بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و الگوی خونریزی قاعدگی در مصرف کنندگان نورپلانت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران، انجام گرفته است . در این پژوهش جامعه محدود بوده، از اینرو اطلاعات مورد لزوم از کل افراد جامعه پژوهش که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند، جمع‌آوری گردید. پرسشنامه تایید شده توسط 320 نفر زن مصرف کننده نورپلانت از 637 زنان جامعه پژوهش ، که شرایط شرکت در ...

پژوهش حاضر از نوع زمینه‌ای است و به منظور بررسی میزان آگاهی، نگرش و آمادگی به عمل ماماها در مورد روشهای هورمونی پیشگیری اورژانسی از بارداری در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران انجام گردید. به علت محدودیت جامعه پژوهش از طریق سرشماری، 207 نفر مامای شاغل در واحدهای تنظیم خانواده مراکز مربوطه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. سئوالات پرسشنامه در 4 بخش تنظیم شده بود. در بخش اول سئوالات مربوط به مشخص ...

این تحقیق با توزیع تصادفی پرسشنامه بین 300 نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی شهر کرمان و 300 نفر از دانشجویان غیر پزشکی واجد شرایط پیشگیری از بارداری انجام شده است. هدف اصلی مقایسه میزان دانش و آگاهی این دو گروه نسبت به قرص‌های ضدبارداری خوراکی می‌باشد. پس از دسته‌بندی اطلاعات در جدول و آنالیز آنها این نتایج به دست آمد: در گروه اول 41% در گروه ضعیف، 3/25% در گروه متوسط، 7/26% در گروه خوب و 7% در گروه عالی طبقه‌بندی شدند. میانگین سطح دانش و آگاهی در این گروه، در حد متوسط بود. در ...

در این مطالعه جهت ارزیابی ثبت اطلاعات مربوط به رشد اطفال زیر 5 سال در مرکز بهداشتی درمانی باغین و خانه های بهداشت تابعه آن تعداد 54 کودک زیر 5 سال وارد مطالعه شدند: بطوریکه کلیه کودکان زیر یکسال که در طی 5 روز قبل از پژوه و کلیه کودکان بزرگتر که در 20 روز قبل از پژوهش توسط بهورزان منطقه مراقبت شده بودند و اطلاعات مربوط به رشد (قد، وزن، دور سر) آنها دفاتر مربوط ثبت شده بود انتخاب ردیدند سپس با مراجعه به منازل آنها شاخصهای مذکور مجدداٌ اندازه‌گیری و در فرم مربوط ثبت شد. در 6 ما ...