عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مردم‌نگاری شهرستان مرند با هدف شناخت مشترکات فرهنگی مردم این منطقه انجام گرفته و همه ابعاد فرهنگی سنتی اعم از فنون ، کار ، معیشت ، آئینها و مراسم و غیره را با توجه به ریشه‌های تاریخی آن در جوامع شهری ، روستایی و عشایری مورد مطالعه قرار داده است .این پژوهش در چهارچوب طرح مردم‌نگاری سرزمین از طرف مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور در همه مناطق کشور صورت گرفته است . ...

برخی مطالعات اخیر حاکی از رابطه بین ترکیب و اندازه های بدن و شاخصهای وضعیت آهن هستند. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت نمایه توده بدن (BMI) زنان غیرباردار- غیر شیرده در سنین باروری (15-49 سال) شهرستان مرند و شناسایی ارتباط آن با وضعیت هماتولوژیک و شاخصهای بیوشیمیایی وضعیت آهن انجام گرفت. تعداد 1049 نفر از زنان واجد شرایط به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. پس از انتخاب نمونه ها از هر یک توسط پرسشنامه مصاحبه به عمل آمد و ویژگیهای دموگرافیک، اطلاعات مربوط ...

این پژوهش با هدف کلی تعیین میزان انعکاس مفاهیم بهداشتی در کتابهای درسی علوم تجربی، فارسی و تعلیمات اجتماعی پایه سوم راهنمایی و تعیین میزان انعکاس مفاهیم بهداشتی از نظر معلمان کتب مذکور در پایه سوم راهنمایی انجام پذیرفت.جامعه آماری با حجم نمونه یکسان و تعداد کل معلمان علوم تجربی فارسی تعلیمات اجتماعی شهرستان مرند و تحلیل محتوای کتب مذکور توسط پژوهشگر انجام یافته است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنمه ی محقق ساخته ای بود که با طیف لیکرت درجه بندی شده بود. نتایج حاصل از ...

کم خونی یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در زنان در سنین باروری بویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردد. جهت بررسی وسعت این مشکل مطالعه ای بر روی 1048 نفر از زنان در سنین 49-15 ساله غیرباردار و غیرشیرده شهرستان مرند صورت گرفت. این مطالعه مرحله اول طرح تحقیقاتی " ارزیابی روشهای مداخله ایی جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن در زنان 49-15 ساله شهرستان مرند" را با هدف غربالگری کم خونی تشکیل می دهد. شیوع کم خونی، کم خونی میکروسیتیک و ماکروسیتیک با استفاده هموگلوبین، هماتوکریت و MCV م ...

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و این میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواد ...

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواده" و ...

پس از جمع آوری اطلاعات خاکشناسی منطقه با توجه به نزدیکی منطقه به شهرستان مرند اطلاعات اقلیمی این شهرستان جمع آوری و سپس اقدام به تعیین کلاس اقلیم برای محصولات گندم آبی، جوآبی، یونجه، آفتابگردان و چغندرقند گردید. براین اساس این محصولات به لحاظ اقلیم در کلاس S1 قرار گرفتند. سپس ارزیابی نهائی با در نظر گرفتن کلاس اقلیم و عوامل خاکی (پستی و بلندی، بافت خاک، ساختمان خاک، سنگریزه سطحی و عمقی، درصد آهک، گچ، شوری و قلیائیت) با دو روش تعداد و میزان محدودیت ساده و روش پارامتریک صورت گر ...
نمایه ها:
مرند | 
گندم | 
جو | 
گیاه | 
خاک | 

این رساله در 5 فصل به شرح ذیل می‌باشد: فصل اول: کلیات طرح، روش تحقیق، ضرورت مسئله و اهداف مسئله، و... و فرضیه‌ها، با توجه به موضوع رساله تدوین شده است . فصل دوم: مبانی نظری، که شامل روش‌ها و دیدگاه‌ها و تکنیک‌ها است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در طول تحقیق رساله از آنها به خوبی استفاده شده است . فصل سوم: پیشینه برنامه‌ریزی در ایران و اشاره اجمالی به جهان است . در این فصل الگوهای رایج برنامه‌ریزی شهری در ایران و همچنین اهداف از الگوها و همراه با موفقیت نارسایی آن آورده شده ...

طی بررسی فون مگسهای سیرفیده (Dipt: syrphidae) در شهرستان مرند (استان آذربایجان شرقی) در سالهای 1376-77، 29 گونه، مشتمل بر 18 جنس از 9 قبیله و دو زیر خانواده، جمع‌آوری و با توجه به اندام تناسلی افراد نر شناسائی شد. وسایل نمونه‌برداری مختلفی همانند تور حشره‌گیری، تله‌نوری و پرورش مراحل نابالغ تا مرحله بلوغ جهت جمع‌آوری دو بالان این خانواده مورد استفاده قرار گرفت . لیست آنها تهیه و اطلاعاتی در مورد پراکنش آنها فراهم شد. این مگسها از گلها بازدید کرده و در نتیجه گرده‌ها را حمل می‌ ...