عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایشات فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک ،کم و بیش درآزمایشگاههای موسسات دولتی و دانشگاهی کشور انجام گرفته است لیکن این آزمایشات اکثرا" بمنظور تخمین حاصلخیزی خاک و احیانا" اندازه گیری اثرات کودهای شیمیایی صورت گرفته است .باتوجه بمنظور و هدف از چنین آزمایشاتی معمولا" نمونه های مخلوط خاک (Composite sample)موردمطالعه مرفولوژی پروفیلهای بطور مجزا از هرافق پروفیل خاک نمونه برداری خواهد گردید آزمایشات کانی شناسی شیمیایی و فیزیکی این نمونه ها بمنظور شناخت اصل و مبدا و نحوه تشکیل و تک ...

تپه‌های ماسه‌ای از جمله رخساره‌های فرایند فرسایش بادی در مرحله رسوبگذاری می‌باشند که وسعت قابل ملاحظه ای از بیابانها را اشغال نموده‌اند. حرکت به عنوان چشمگیرترین خصوصیت تپه‌های ماسه‌ای و شاخصی مهم در فرایندهای بیابان زایی، عامل تهدیدی جدی برای اراضی کشـاورزی، سکونتگاههای بشر و راههای ارتباطی می‌باشد. بنابراین تعیین چگونگی گسـترش و جابجایی تپـه‌های ماسه‌ای از مهمترین اهداف مطالعات فرسایش بادی در مناطق رسوبگذاری می‌باشد. پژوهش مذکور به منظور پایش تغییرات تپه های ماسه ای منطقه ح ...

دراین پروژه تحقیقاتی بمنظورتعیین تنوع ژنتیکی و شناخت بتاتیکی ذخایرتوارثی عدس حدود 300 نمونه ازکلکسیون عدس موجود دربانک ژن ملی گیاهی ایران که حداقل در سطح شهرستان یادهستان میاءآنها مشخص است مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این بررسی هابه منظور مطالعات مرفولوژی رده بندی سیتوژنتیک خواهد بود درمطالعات مرفولوژی صفات برگ ،گل،غلاف ،و بذر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بااستفاده ازآن رده بندی که شامل تعیین گونه ،زیرگونه و واریته می باشد.انجام گردیده وبااستفاده ازاین اطلاعات رابطه صفات بامن ...

هدف کلی این طرح،بدست آوردن قوانین ومکانیزم هائی است که شهرنشین ایران طی آن رشد می کرده ودرنتیجه رسیدن به نتایج تئوریک برای تدوین قوانین واصول شهرسازی نوین با تکیه برعوامل سنتی است .تاکنون بررسی شهرها باجنبه معماری متعارف داشته ودرنتیجه ، صرفا به تک بناپرداخته است و یاجنبه های جامعه شناسی و اقتصادی داشته که ساخت فیزیکی شهرمورد نظرشان نیست .این تحقیق کل شهر رابه صورت یک معماری درنظر می گیرد تابتواند شهر رابصورت پدیده ای فرهنگی تحلیل نماید.موضوع خاص این طرح شهراصفهان است :موضوعا ...

به منظور بررسی مرفولوژیک یاخته‌های خون محیطی اردک‌های کله سبز بومی شمال ایران گسترش‌های خون صد قطعه اردک بالغ 1-2 ساله به ظاهر سالم از هر دو جنس نر و ماده پس از رنگ آمیزی با گیمسا و متیلن بلو جدید مورد مطالعه قرار گرفتند. مرفولوژی گلبول‌های قرمز، ترومبوسیت‌ها گلبول‌های سفید(هتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل، لنفوسیت و منوسیت) اردک‌های مورد مطالعه شباهت بسیار زیادی به مرفولوژی همین سلول‌ها در اردک‌های سایر نقاط جهان و مرغ داشتند. طول و عرض گلبول‌های قرمز اردک های بومی شمال کمتر از ...

تشکیلات گورپی (اواخر کرتاسه )در خوزستان مارتی است و بطرف استان فارس ومخصوصا اطراف شیراز تغییر رخساره پیدا کرده و به تشکیلات آهکی ترپورمی شود.تشکیلات پابده که در روی گورپی قرار گرفته است (اوائل ترسیه )درخوزستان بیشتر مارنی است و درفارس تغییر رخساره داده و تبدیل به تشکیلات ساچون می شود که بیشتر ماسه ای است و در طرف شرق شیراز موادگچی آن زیادتر است .در فاصله نسبتا کوتاهی تشکیلات ذکر شده در بالا تغییر رخساره می دهند.منظور از این پروژه شناخت تغییرات شکل مرفولوژی این تشکیلات در اثر ...

تاکنون برآورد تومورهای بدخیم ومقایسه آنها ازنظر پیش‌آگهی عملا مربوط به مرفولوژی نسج بوده وقضاوتی است که ازدید یک آناتوپاتولوژیست استنتاج میشود.این طرح پیدا کردن راه هایی است جهت مطالعه تومورها بجز ازطریق متعارف نسجی وکوششی بطرف تشخیص "in vitro" آنها.علت پیشنهاد چنین طرحی برطرف کردن نارسائی های تشخیصی وپیش‌آگهی بیماری است که عملا درکار آناتوموپاتولوژیست به چشم میخورد،ونتیجه آن شناخت دیگری ازانواع پدیده های بیولوژی بدخیم میباشد-1. تفکیک سلولهای تومورال ازطریق قابلیت رسوب پذیری ...

حدود دویست کودک بین سنین 6 تا 12 ساله بطور آماری از کودکان دبستانی دختر وپسر مشهد انتخاب و ازتمام کودکان اطلاعات زیر تزیه خواهد گردید-1 : ابسرواسیون کامل -2 رادیوگرافی -3 Orthopantmograph رادیوگرافی -4 Cephalometric تهیه مدل دندان ها درحالت Occlusion سپس با اطلاعات بدست آمده روی مطالب زیر تحقیق بعمل می آید-1 : اندازه گیری L.W.S و تعیین عرض دندان های 3 و 4 و 5 توسط دندان های -2 2 - 1/ 1- 2 اثر زود ازدست دادن دندان های مولر شیری در اوکلوژن -3 رابطه فرم اسکلت فکی با بافت نرم -4 ...

ازباغهای میوه مناطق مختلف دراستان (تهران ومرکزی ) بمنظور تعیین شیوع بیماری درصدآلودگی درختها ومیزان خسارت بیماری خوره ونیزجمع‌آوری نمونه های لازم بازدید بعمل میاید. سپس عامل یاعوامل بیماری ازنظر مرفولوژی ودوره زندگی موردمطالعه وسپس راههای مبارزه باآن موردبررسی قراربگیرد. ...