عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تامین نیازمندیهای غذایی مرغان تخمگذار برای استفاده از حداکثر توان تولیدی آنها یکی از ارکان علم مرغداری بوده و در این راستا تامین پروتئین مورد نیاز جیره مرغان تخمگذار با در نظر گرفتن حداقل قیمت تمام شده دان یکی از اصول اولیه تولید اقتصادی می‌باشد. استفاده از جیره‌های کم پروتئین "اسیدهای آمینه ضروری آنها در حد سطوح مورد نیاز" در تغذیه تخمگذار توسط محققین زیادی گزارش گردیده است (6 و 7) به منظور بررسی اثر جیره‌های کم‌پروتئین ولی تکمیل شده با اسیدهای آمینه ضروری در حد سطوح توصیه ش ...

اجرای این پژوهش که بر روی جوجه‌های هیبرید تخمگذار تولیدی موسسه تحقیقات دامپروری ( مرغان لاین موجود در (موسسه) از یک سو و جوجه‌های هیبرید تخمگذار تجارتی متداول در بازار ایران، تولید شده از گلدهای کادر حاصل از مرغان اجداد (و احتمالا لاین) موجود در کشور از سوی دیگر انجام می‌گیرد، به منظور بررسی یک سری آزمایشات و تست‌های مقایسه‌ای و نهایتا عملکردهای اقتصادی این دسته از هیبریدهای تخمگذار تولید شده در کشور جهت مشخص شدن مقاوم و جایگاه هر یک از آنها، خاصه جوجه‌های هیبرید تخمگذار ت ...

در ابتدا ضمن تلاقی مختلف انواع ترکیبات ژنتیکی از خطهای مادینه و نرینه نژادهای خالص موجود در موسسه ایجاد و سپس اقدام به تولید 24 هزار قطعه جوجه هیبرید خواهد شد، بطوریکه پس از سکس ، جوجه خروسها حذف گردیده و میزان دوازده هزار جوجه مرغ هیبرید با چهار ترکیب مختلف جهت آزمایش باقی خواهند ماند. سپس در شرایط محیطی یکسان هیبریدهای فوق‌الذکر نسبت به صفات ، درصد تلفات ، وزن در سنین مختلف (بلوغ جنسی) میزان تخمگذاری، وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل رکوردگیری با سه تکرار هزار قطعه‌ای با شاهد استاند ...