عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 771

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ناحیه‌ای از ایستگاه مدیریت مرتع و دام مارگون که همگون و یکنواخت و شیب آن بیشتر از 9 درصد باشد انتخاب می‌گردد. و 4 قطعه بطول 200 متر و عرض 25 متر در کنار هم مشخص میشود در سال اول و دوم آزمایشات یکنواختی در محدوده طرح انجام می‌گیرد و چنانچه یکنواختی حاصل در حد قابل قبول باشد طرح از سال سوم به مدت سه سال به شرح زیر در قطعات مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ضمنا در طول اجرای طرح تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی و تغییرات خصوصیات خاک اندازه‌گیری میگردند -1 تیمار بدون چرا که هیچگونه برداشتی ...

گونه‌های مربوط به هفت جزء گیاهی از بانک ژن مرکزی و در صورت لزوم از منطقه اخذ و جمع‌آوری شده، از لحاظ عوامل مرتعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، عملیات صحرایی در دو ایستگاه طبق روش تحقیق انجام می‌شود، اهداف این طرح تلفیقی از اهداف بانک ژن و اهداف تحقیقات مرتع می‌باشد دیدگاه اصلی طرح اهداف مرتعی است اما در طرح‌های آتی که ارائه خواهد شد نیازهای بانک ژن را برآورده خواهد کرد. در این طرح نهایت سعی بر این است که گیاهان مناسب کاشت برای مراتع جاشلوبار سمنان معرفی شود. ...

استان سمنان یکی از استانهای دارای مراتع ییلاقی و قشلاقی وسیع می‌باشد، مراتع شمال شهمیرزاد همراه با دامهای نژاد سنگسری و سیستم دامداری مربوطه دارای سابقه بهره‌برداری پایدار و طولانی باشد که هم اکنون به دلیل ناپایدار شدن سیستم و روند تخریب مرتع و کاهش صرفه اقتصادی لازم است عوامل این سیستم مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار گیرند. یکی از عوامل مهم در این سیستم مقدار مواد مغذی مهم موجود در علوفه مرتع ایستگاه جاشلوبار می‌باشد. ...

جهت تعیین تولید مراتع روشهای گوناگونی وجود دارد. بعضی از آنها وقت‌گیر و مستلزم هزینه زیادتر است و نوعا اثرات سوئی بر مراتع خواهند داشت . میان بارندگی و وضعیت با تولید و تاج پوشش با تولید رابطه نسبتا معنی‌داری وجود دارد. در این طرح سعی خواهد شد هر ساله قبل از ورود دام به مرتع، تولید مرتع با استفاده از روش قطع و توزین با پلات‌اندازی و درصد پوشش با استفاده از پلات و ترانسکت و همچنین وضعیت پوشش گیاهی با روش چهار فاکتوری اندازه‌گیری شود. میزان بارندگی نیز با نصب باران‌سنج ذخیره‌ای ...

قرق به عنوان یک ابزار کاربردی برای پیدا کردن بهترین روش مدیریت در احیاء و اصلاح مراتع محسوب می‌گردد و ضمنا ساده‌ترین روشی است که جهت ارتقاء درجه وضعیت مراتع مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی از آنجائیکه پیدا کردن طول دوره‌ای که بتوان مرتعی را به حال قرق نگهداشت ، یکی از مسائل مهم و قابل توجه در هر منطقه می‌باشد. از این طرح سه تیپ مرتعی منطقه برای مدت 5 سال به اجرا در می‌آید که در آن تغییرات پوشش گیاهی و خاک در طول ترانسکت به روش line intercept و ضم ...

قرق بعنوان یک ابزار کاربردی برای پیدا کردن بهترین روش مدیریت در اصلاح و احیا مراتع محسوب میگردد و ضمنا ساده‌ترین روشی است که جهت ارتقا درجه وضعیت مراتع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این طرح در سه تیپ مرتعی منطقه برای مدت 6 سال به اجرا درمی‌آید که در آن تغییرات پوشش گیاهی و خاک در طول ترانسکت به روش Line intercept مشخص می‌گردد. و ضمنا تولید به روش قطع و توزین (Clipping method) تعیین گردید. و وضعیت مرتع به روش 4 فاکتوری مشخص خواهد شد و روند تغییرات گونه‌ها در داخل قرق و خارج آن و ...

تعیین زمان مناسب بهره‌برداری از گیاهان مرتعی براساس مطالعات فنولوژیکی با بررسی مراحل زندگی گیاه امکان‌پذیر است در این طرح ابتدا گونه‌های کلیدی و مهم مرتعی موجود در ایستگاه تحقیقات مدیریت دام و مرتع و سایر پایگاههای شناسایی میگرددد، سپس به مدیریت 3 سال تغییرات فصلی و موفولوژیکی بر روی کلیه گونه‌های منتخب انجام می‌گیرد. در این طرح دوره حیات گیاه به چهار مرحله اصلی تقسیم می‌شود. -1 مرحله رشد رویشی -2 مرحله ظهور -3 مرحله رسیدن بذر -4 مرحله ریزش بذر. در هر مرحله فاکتورهای درجه حرا ...

برخی مناطق مانند آبشخورها و سایه‌بانها مورد توجه بیشتر دامها هستند و دامها هر روز زمان زیادی را برای اطراق و چرا در این مناطق صرف می‌کنند که این مسئله باعث افزایش فشردگی خاک و هجوم گونه‌های مهاجم گردیده است . هر چه فاصله از این منابع دورتر هستند به طبع مساحت بیشتری در اختیار دامها بریا چرا قرار می‌گیرد و حضور دام نیز در این مکانها کمتر شده، فشردگی خاک و شدت چرا کمتر شده که خود باعث کم شدن گیاهان مهاجم می‌گردد و به طبع وضعیت مرتع نیز باید بهبود یابد. میزان بهره‌برداری از علوفه ...

به منظور اصلاح و احیا مراتع ونیز مدیریت صحیح آنها لازم است تا در نقاط مختلف آب وهوائی کشور طرح پیشاهنگ مدیریت مرتع و احیا و اصلاح آن به مرحله اجرا گذاشنه شود. بر اساس 8 قطعه 1000 هکتاری در 8 نقطه کشور از سال 1371 به مدت 10 سال انتخاب ومطالعات مربوط به مدیریت مرتع در ابعاد مختلف آن انجام می‌شود. در این طرح کل داده‌ها و اطلاعات مجدد در زمینه مدیریت صحیح و علمی مرتع به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. اعتقاد بر آن است که اعمال مدیریت‌های صحیح منجر به رهنمودهایی برای بخشهای اجرائی و دام ...