عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رفتار مربي با اضطراب رقابتي، مديريت تضاد و تعهد ورزشي بانوان بسکتبالیست نخبه ی کشور صورت گرفت. این تحقیق از نوع توصيفي- همبستگي است. 100 نفر از بانوان بسکتبال ليگ يک کشور در سال 1392 به روش سرشماري انتخاب گردید. از پرسشنامه مديريت تضاد (RCI-2)، پرسشنامه رفتار مربي گري (CBQ)، پرسشنامه اضطراب رقابتی و مقياس مدل تعهد ورزشي (SCMS) برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS.21 و روش‌هاي آماری ضريب همبستگي پيرسون در سطح ...

هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین رابطه مربی- ورزشکار با ترس از شکست در ورزشکاران نوجوان بود. شرکت-کنندگان شامل 300 ورزشکار پسر با میانگین سن (1/92 ±16/40) بودند که بطور تصادفی- طبقه‌ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه‌های رابطه مربی- ورزشکار (CART-Q) جووت و تومانیز (2003) و ترس از شکست دیوید کونروی (2002) را تکمیل کردند. رابطه بین متغیرها و متغیرهای پیش‌بین بر متغیر ملاک بوسیله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معنی‌داری p<0/05 تعیین ...

این مطالعه به بررسی رابطه میان فرهنگ مربی گری با فرهنگ رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارا در میان کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می پردازد و سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین فرهنگ مربی گری با فرهنگ رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارا رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ به منظور تحليل کمی اطلاعات و نيز جمع آوری و استفاده از ديدگاه ها و نگرش اعضای جامعه آماری از طريق پرسشنامه اقدام گرديد پرسشنامه مذکور دارای سه بخش پرسشنامه ارزیابی فرهنگ مربی گری(CCA)˓ پرسشنامه چند عاملی ...

در ورزش یکی از عوامل مهم در موفقیت تیم‌های ورزشی، نقش مربی آن تیم است. یک مربی کارآمد با استفاده از دانش و تجربه خود می‌تواند موجب توسعه عملکرد ورزشکاران و در نهایت تیم خود شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل سازمانی موثر بر مسیرهای ترقی مربیان زن در شهر شیراز است. بدین منظور تمامی مربیان زن در رشته‌های مختلف ورزشی و دارای مدرک مربیگری ملی و بین‌المللی که تعدادشان 13 نفر و ساکن در شهر شیراز بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی عمیق جمع آوری گردید. با توجه به ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخور 360 درجه از دیدگاه مسئولین، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران است. بدین منظور از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مربیان ملی وزنه برداری که در سال 1388 توسط منظمی طراحی و تدوین شد، استفاده گردید. در این پرسشنامه 40 ویژگی (معیار) مربی در قالب چهار مولفه اصلی مهارتهای فنی، مهارتهای مدیریتی، ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای اجتماعی به صورت جملههای خبری و در مقیاس پنج لیکرتی تدوین شده و ا ...

هدف از این تحقیق، بررسی سبک های رهبری و رابطه آن با برخی ویژگی های فردی مربیان والیبال شهر تهران بوده است. جامعه تحقیق را 3020 نفر مربیان زن و مرد فعال در رشته‌های در رشته والیبال که دارای کارت مربیگری در یکی از سطوج درجه 3، 2، 1، ملی و بین‌المللی بوده و حداقل 2 سال سابقه مربیگری داشته اند تشکیل داده اند. از میان این مربیان، 150 مربی فعال که در سالن‌های ورزشی آموزش و پرورش،سازمان تربیت بدنی و شهرداری در مناطق مختلف شهری تهران به امر مربیگری اشتغال دارند به عنوان نمونه و به ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخور 360 درجه از دیدگاه مسئولین، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران است. بدین منظور از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مربیان ملی وزنه برداری که در سال 1388 توسط منظمی طراحی و تدوین شد، استفاده گردید. در این پرسشنامه 40 ویژگی (معیار) مربی در قالب چهار مولفه اصلی مهارت‌های فنی، مهارت‌های مدیریتی، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های اجتماعی به صورت جمله‌های خبری و در مقیاس پنج لیکرتی تدوین شد ...

هدف اساسی پژوهش حاضر شناسایی وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان و مدیران بوده و با روش توصیفی (پیمایشی) انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش مربیان و مدیران دورۀ پیش‌دبستانی شهرستان‌های میبد و اردکان به تعداد 246 نفر (128 مربی و 118مدیر) بود، که از بین آنها 200 نفر (100 مربی و 100 مدیر) بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که هم از نظر مربیان و هم از نظر مدیران بین وضعیت موجود و مطلوب صل ...

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رفتارهای مدیریت خطر مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی دولتی و خصوصی شهرستان آمل بود. روش تحقیق حاضر علی-مقایسه‌ای بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و مربیان باشگاه‌های دولتی و خصوصی بوده که کلیه مدیران شامل 94 نفر و 120 نفر از مربیان به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. و از پرسشنامه استاندارد گری (1991) که در سال 2004 توسط آرون ویرایش شده، برای بررسی رفتارهای مدیریت خطر؛ و ا ...