عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر بر آن است که به تحلیل همکاری های علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان پرداخته و این همکاری را بر اساس روابط علمی ارائه دهد. تحقیق حاضر پژوهشی کاربردی و تحلیلی است و با روش‌های اسنادی و پیمایشی با رویکرد علم سنجی به انجام رسیده است. این پژوهش در 10 مرکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه آثار محققان مراکز تحقیقات علوم پزشکی بین سال های 2009-2015 در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد مطالعه قرار گرفته (تمام شماری) و نمونه گیری انجام نشده ا ...