عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از پیروزی انقلاب، شبکه های بهداشتی درمانی بعنوان قالب مناسب سازمانی در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی پذیرفته شد. سوالات زیادی بود که پرداختن به آنها میسر نگردیده است. هزینه های واقعی مراکز و خدمات آنها، کاهش قیمت خدمات، افزایش کارایی با ثبوت هزینه هاو تفاوت اقلیمی در هزینه ها و اهداف از جمله این پرسشها بوده است. در 11 شهرستان این بررسی صورت گرفت که در هرشهرستان 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی با تمام خانه های بهداشت آن و یک مرکز تسهیلات زایمانی و 3 مرکز شهری بصورت تصادفی و ...

مدیریت پسماند مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی به لحاظ نقش عمده آنها در گسترش انواع بیماریهای واگیردار درمیان بیماران بستری شده و سایر افراد جامعه و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از جمع آوری ودفع غیربهداشتی انها از اهمیت ویژه ای برخوردار است این تحقیق با هدف تعیین وضعیت مدیریت پسماندها درمراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی تابع شهر اردبیل انجام گرفت. دراین مطالعه توصیفی 14مرکزبهداشتی درمانی و 14 پایگاه بهداشتی شهراردبیل درسال 1388 مورد بررسی قرارگرفت و میزا ...

هدف: این پژوهش با هدف مشخص شدن وضعیت فعلی جمع آوری، نگهداری و دفع پسماندهای پزشکی همچنین تعیین وزن زباله های تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در کل استان بوشهر انجام گرفته است. روش تحقیق: نوع مطالعه در پژوهش فوق توصیفی، مقطعی می باشد. پرسشنامه های تهیه شده در رابطه با وضعیت جمع آوری، نگهداری و دفع پسماندهای پزشکی با م راجعه حضوری به 77 مرکز بهداشتی درمانی شامل 43 مرکز شهری و 34 مرکز روستایی و بازدید از آنها تکمیل گردید. این پرسشنامه در برگیرنده سوالاتی در مورد اط ...

مراکز بهداشتی درمانی به عنوان اولین سطح واحدهای ارائه خدمات دولتی در شهر مسئولیت خدمات را به مردم درنظام PHC به عهده دارند.بنابراین رعایت بهداشت محیط از جمله دفع صحیح زباله و فاضلاب می تواند نقش مهمی در پیشگیری ازسرایت بیماریها برای پرسنل ومراجعه کننده ها داشته باشد. با انجام این مطالعه درصدد برآمدیم تا وضعیت بهداشت محیط مرکز را تعیین کرده و با استفاده از نتایج زمینه های لازم جهت اصلاح و یا آموزش به پرسنل را فراهم نماییم . این مطالعه یک پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی (Cross-Sect ...

این پایان نامه بمنظور بررسی کیفیت خدمات بهداشت باروری در مراکز بهداشتی درمانی شهری استان هرمزگان و بر اساس الگوی گارسیانونز بوده است. در بررسی 30 مرکزبهداشتی درمانی میزان کیفیت کلی خدمات 70% بوده که شهرستان حاجی آباد با میانگین کیفیت85% بهترین و جاسک با 52% بدترین خدمات راداشته اند. این امتیازات بر اساس 9 عنصر کیفیت محاسبه گردیدند که میانگین کیفیت آنها عبارتست از: انتخاب روشهای پیشگیری از بارداری83%، مقبوللیت خدمات82%، مهارت فنی کارکنان75%، اطلاعات ارائه شده به گیرنده خدمات 7 ...

انتخاب تکنولوژی مناسب برای کاهش نرخ رشد جمعیت آنها جز طرحهای اساسی بهداشتی در برنامه 5 ساله جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مستلزم شناخت جامعه در زمینه اطلاعات ، نگرشها و عملکردهای بخصوص زنان بعنوان جمعیت می‌باشد. در این بررسی به کمک پرسشنامه ای که شامل 19 مورد اطلاعات عمومی از زنان مورد بررسی و 25 سئوال در رابطه با موضوع بررسی است . ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان با تعهد سازمانی، تعهد حرفه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر ارومیه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان واحدهای درمانی وابسنه به سازمان تامین اجتماعی شهر ارومیه در سال 89 به تعداد 251 نفربه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ومورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های توانمندسازی "اسپریترز" (1995)، تعهد سازمانی "مودی" (1979)، تعهد حرفه ای "ایمر" (2003) و رفتار شهروندی س ...

سارکوئیدوز ازنظر بالینی ، پاتولوژیک و رادیولوژیک باسل قابل اشتباه است و چون معمولا نیاز به درمان ندارد افتراق آن ازسل مهم است . هدف ازطرح اولا پیاده کردن تست های آزمایشگاهی جهت تشخیص دقیق تر سارکوئیدوز ، بررسی میزان فعالیت بیماری دربدن بوده و بدین ترتیب خواهیم توانست مانع از درمان بیهوده ضدسلی دراین بیماران بشویم . درمانی کیفیت و کمیت بیماری درمنطقه آذربایجان واطراف و فرق آن با سارکوئیدوز نقاط دیگر دنیا مشخص خواهد شد. درثالث چنانچه امکانات لازم مقدور گردد کشف کوآیم بااستفاده ...

چکیده ندارد.