عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در جهت بررسی میزان رضایت مندی مدیران ،معلمان ودانش آموزان از فعالیت های آموزشی مراکز آموزشی از راه دور در شهر نیشابور در سال تحصیلی (90 -91) انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران،معلمان ودانش آموزان 9 مرکز آموزشی از راه دور بوده است. میزان رضایت مندی در متغیر های ( 1:مشاوره تحصیلی 2:کلاس های رفع اشکال وروش های یاددهی ویادگیری 3: کتاب درسی وخود آموز4:نرم افزار آموزشی 5: اینترنت 6: ارزشیابی? سنجیده شد. جامعه آماری مدیران،معلمان ودانش آموزان مراکز آموزش از راه دور شهر ...