عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده است که به منظور بررسی کیفیت مراقبت از زخمهای جراحی که در بخشهای جراحی بیمارستانهای انتخابی اصفهان ارائه می‌شود می‌باشد. در این پژوهش تعداد 30 نفر پرستار شرکت داشته‌اند. تحصیلات اکثر پرستاران در حد معادل لیسانس و تعداد قلیلی دارای لیسانس بوده‌اند. نمونه‌های مورد پژوهش با روش نمونه‌گیری تصادفی از بین جامعه پژوهش در پنج بیمارستان عمومی دولتی اصفهان انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری در این پژوهش برگه مشاهده بوده که توسط پژوهشگر ته ...

این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران انجام شده است . محیط پژوهش را تعداد ده بیمارستان وابسته به مراکز دانشگاهی واقع در تهران تشکیل داده است که این بیمارستانها به حکم قرعه انتخاب شده و هر یک از آنها دارای بخشهای داخلی، جراحی، زنان، اطفال بوده‌اند. واحدهای مورد پژوهش ، پرستاران شاغل در این بخشها در زمان گردآوری اطلاعات بوده‌اند، که هر یک از این پرستاران بر پایه شرایط و خصوصیات مورد نظر پژو ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که به منظور تعیین نظرات پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه قلب در خصوص شیوه‌های رهبری سرپرستاران خود وچگونگی ارتباط این شیوه‌ها با مراقبتهای پرستاری ارائه شده در همان بخشها در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی واقع در شهر تهران انجام گرفته است . در این پژوهش تعداد36 نفر از پرستاران فارغ التحصیل شاغل در شیفتهای صبح و عصر شب در بخشهای مراقبت ویژه قلب در 12 بیمارستان جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مشخصات عمومی پرستاران عبارت بود ا ...

پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی میزان رضایت بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته‌اند از مراقبت‌های ارائه شده در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران در سال 1373، انجام گرفته است . در این پژوهش مجموعا 100 نفر بیمار که به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای، در چهار قسمت و حاوی 27 سئوال بوده، که در قسمت اول، 7 سئوال مربوط به مشخصات دموگراف ...

این پژوهش ، یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی نحوه ارائه مراقبت‌های پرستاری به کودکان مبتلا به لوسمی بستری در بخش خون بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در شهر تهران انجام گردیده است . در این پژوهش تعداد 40 کودک مبتلا به لوسمی بستری در بخش خون کودکان شش بیمارستان وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران مورد مطالعه قرار گرفته است . در این پژوهش با استفاده از روش مشاهده، مطالعه پرونده بیمار و تکمیل برگه مشاهده، نحوه ارائه مراقبت‌ها ...

پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربی است که در سال 1376-1377 در تنها بخش CCU بیمارستان شهر همدان صورت گرفته است . هدف از مطالعه تاثیر اجرای سازماندهی مراقبتهای پرستاری به روش پرایمری بر رضایت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی می‌باشد. در این پژوهش 78 نفر بیمار (بصورت دو گروه 38 نفره کاملا همگون شده) 14 نفر پرستاری و 1 نفر سرپرستار شرکت داشته‌اند. ابزار بررسی در این مطالعه پرسشنامه رضایتن بیماران، پرسشنامه رضایت پرستاران و چک لیست مشاهده‌ای عملک ...

این پژوهش مطالعه‌ای است نیمه تجربی که به منظور بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی پرسنل پرستاری بخش همودیالیز درباره داروی اریتروپویتین انسانی و مراقبت‌های مربوط به آن در بیمارستان هاشمی‌نژاد به انجام رسیده است . نمونه پژوهش شامل تمامی 42 نفر پرسنل پرستاری شاغل در بخش همودیالیز بیمارستان هاشمی‌نژاد بودند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه‌ای بوده است مشتمل بر دو قسمت که 6 سئوال اول آن مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش از قبیل سن، جنس ، رده شغلی، سابقه کار، وضعیت ت ...
 
چکیده ندارد.